กลุ่มงานเลขานุการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปี 2565

ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2565

รายงานผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2564

แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปี 2564

ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2564

รายงานผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/file/d/104W8cJ8mBjT_UU5ZjDR4iAiRzrqP82X0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UJU6J6yykqoeOLziIC7P5U6rox-xSiD/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปี 2563

ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2563

สรุปผลการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาฯ 2562

https://drive.google.com/file/d/1wjV834DSEcjPLZACgkYvJyqBLGtxHiOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyU2pFTEFpM2lhVjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeXNoMVZpeEpSM00/view?usp=sharing

รายงานผลการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีการศึกษา 2560

ไฟล์นำเสนอและไฟล์เอกสาร
"การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ"
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
(คลิก... ดาวน์โหลด)