สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร/คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร
สิทธิมนุษยชนศึกษาฯ

ปฐมวัย

ชั้น ป. 1-3

ชั้น ป. 4-6

ชั้น . 1-3

ชั้น . 4-6

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ