โรงเรียนสุจริต (Upright School Project)

http://www.uprightschool.net/

แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2565

บริษัทสร้างการดี

ถอดบทเรียน
(Best Practice)

สร้างสำนึกพลเมือง

ค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG

การผลิตภาพยนต์สั้น
ต่อต้านการทุจริต

นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(เข้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปช.)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลุยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

เอกสารดาวน์โหลด

14. ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. / รุ่นที่ 2 : 1 พ.ค.62)
1. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประถมศึกษา
2. รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
3. กฎหมาย ป.ป.ช. สพป.เชียรงราย เขต 2
4. พระราโชบายรัชกาลที่ 10
5. Curriculum Presentation

15.


/ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด...

เอกสารดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/1F-GhBLHK5LeChB9uzijyv4AZZsGJhvPN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CmyX4T3dwPt5GoILGJ4q120iqBJEj6Yr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13IxZEeWs8Vb0sDyBRRN7jyS292AdssWh?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGuG0sRRJ7Z9Hn2j2frE4-5Aq2aMl0Z5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1c41lBY5ccvfWZEA8kmjbs7XKwSW_NyqO
https://drive.google.com/file/d/18akDlYM_iuoNdIfxiMNud-3WQJIYpUZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e1vzh09V7_Zg1Mcrq8-dW4lgOvkfLbcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vH0dpkbDN8r_pZLRCyhXwLhZvYwTyUNs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsFNDITF_CrigjneH0e-e4nJKSBl0IBs/view?usp=sharing

การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการดำเนินกิจกรรมโครงการ


หนังสือที่ ศธ 04044/??? เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2565

1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)

2. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

2.1 นวัตกรรมครู

2.2 นวัตกรรมผู้บริหาร

3. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

4. กิจกรรมประกวดสื่อรณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

4.1 ภาพยนตร์สั้น

4.2 ภาพยนตร์โฆษณา

4.3 Infographic

ผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(คัดเลือกจากโรงเรียนรายงานผลตามหนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว3139 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564)

  1. รายชื่อทั้งหมด

  2. ระดับดีเยี่ยม และดีเด่ (ได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร)

  3. ระดับดีมาก (ได้รับรางวัลเกียรติบัตร)

2.1 อ.ป่าแดด และ อ.พาน

2.2 อ.แม่สรวย

2.3 อ.แม่ลาว และ อ.เวียงป่าเป้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการดำเนินกิจกรรมโครงการ


หนังสือที่ ศธ 04044/ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2564


1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)

2. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนสุจริต)

3. กิจกรรมการประกวดสื่อรณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์โฆษณา และ Infographic)

ภาพยนตร์สั้น (ดู... Play List)

  • โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) : https://youtu.be/j5JP1mbsevM

ภาพยนตร์โฆษณา (ดู... Play List)

Infographic (รณรงค์ต่อต้านการทุจริต)


การดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563

การดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563
การประชุมขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตและขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
(วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ และห้องประชุมสุพรรณิการ์)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. ไฟล์นำเสนอ "การประชุมขยายผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตและขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" (ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด)
2. ภาพกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการฯ
2.1
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2563
2.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2563


การดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2562

การดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2562

1. ไฟล์นำเสนอ "การประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA)" วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
1.1
ไฟล์ PPT
1.2 ไฟล์ PDF
2. ภาพกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการฯ
2.1
วันที่ 22 มิถุนายน 2562
2.2 วันที่ 23 มิถุนายน 2562
3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย
3.2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
3.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
3.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3.5 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
3.6 คู่มือการจัดกิจิกรรม "ค่ายเยาวชนคนดีองแผ่นดิน"