Moral School (โรงเรียนคุณธรรม)

ไฟล์นำเสนอการประชุมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 : ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

* * * * * * * * * *

1. ความเป็นมา และมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2. การยกระดับความดีที่ยั่งยืน

3. การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เอกสารการขับเคลื่อนโครงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561

(PPT / Word / PDF / VTR)

(ดาวน์โหลด)

โรงเรียนคุณธรรม (Moral School)

สพป.เชียงราย เขต 2

ภาพการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"

สพป.เชียงราย เขต 2

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 : ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย

รุ่นที่ 1 : 3 พ.ค. 60 รุ่นที่ 2 : 4 พ.ค. 60

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์นำเสนอวิทยากร

- โรงเรียนคุณธรรม (PPT & PDF)