หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา


รายงานผลการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน


แนวทางการฟื้นตัวทางการศึกษา
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาค


คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา


การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศึกยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)