หนังสือ... การศึกษา

คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา

รายงานผลการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน

การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศึกยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

แนวทางการฟื้นตัวทางการศึกษา
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาค