อบรมฯ "21st Century & Distance Learning"

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning)

* * * * * * * * *

- ไฟล์นำเสนอ "ครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" (21st Century Teachers & Learners) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

ดาวน์โหลด... (PDF / PPT)

การอบรมปฏิบัติการ
“พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning)
และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (Distance Learning”
ปีการศึกษา 2560

https://goo.gl/forms/loqSpm5lFW0dr9IG3

คลิกรูป... เพื่อแจ้งรายชือเข้ารับการอบรม

https://goo.gl/

Short Url

https://en.savefrom.net/

Savefrom.net

- Web Test Copy
- คลิป : การคัดลอกข้อความบนเว็บไซต์ที่ป้องกันการคลิกขวา
1. หนังสืที่ ศธ 04044/3272 ลว. 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง "การอบรมปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (Distance Leaning)”
2. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) สพป.เชียงราย เขต 2
3. ตารางอบรม (ทั้ง 2 หลักสูตร)
4. รายละเอียดหลักสูตร (PDF / Word)
5. ไฟล์นำเสนอ (วันที่ 1) (PDF / PPT)
ไฟล์นำเสนอ (วันที่ 2) (PDF / PPT)
6. คู่มืออบรมปฏิบัติการฯ
- หน่วยที่ 1
- หน่วยที่ 2
- หน่วยที่ 3
- หน่วยที่ 4
- หน่วยที่ 5 (แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลฯ)
- หน่วยที่ 6 (มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล : Distance Learning Standard)
- เอกสารคู่มือฯ ฉบับย่อ
- เอกสารคู่มือฯ ฉบับเต็ม (ทั้งเล่ม)
- แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
7. ฝึกทำ PPT (Picture / PDF / PPT)
8. Adobe Acrobat 9 Pro / 2
9. Snagit_10

บัญชีรายชื่อครูและวิทยากร

1. รายชื่อครูอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ (11 ส.ค. 60)
2. รายชื่อครูอบรมหลักสูตรครูผู้สอน
2.1 รุ่นที่ 1 (18-19 ส.ค. 2560)
2.2 รุ่นที่ 2 (20-21 ส.ค. 2560)
3. รายชื่อวิทยากร