กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/1dbjqpO0eXNaa4qBw_5XYv4didgVw3nUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1xFanxNWFtTv1_MYtpGRlQUmt9BLpxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KAASAXkVLdYEJy2vzCVYAjMjbd2_FuQe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkZgWY5T9SouHuF0DO0Pmey5QkhWh-AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vmU5nsvK2j_Ps5bRQusUo-cmksXBn_Eg/view?usp=sharing

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การกำหนด มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

https://drive.google.com/file/d/1D_xV0S5X4dS9QoQICIuUpT-M9ulnmXoH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U8h4lBiWOb10YbIVTmxgC9kSNULeIPVV/view?usp=sharing

รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมเพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment)
ให้สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบที่ 4 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุนทรายภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา (QR Code)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อรับการประเมินภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562
17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุนทรายภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqNxlkP5RtOGyoBdzPBehDBkMCF-llu5/view?usp=sharing

แนวทาง

การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

(องค์กรคุณธรรม)

แนวทาง

การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

(Integrity Transparency Assessment : ITA)

https://drive.google.com/file/d/1VKjxBwdX-fLtexNi0O0RXWsfZtxfWG9f/view?usp=sharing

"การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561"

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561

ระดับปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

(คลิกรูปเพื่อเปิดหรือดาวโหลด)

ดาวน์โหลด :

1. PPT การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ (ผอ.สมศ.)

2. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

4. หนังสือ สพฐ.04004/ว1010 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

5. หนังสือ สพฐ.04004/ว1264 ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ

6. หนังสือ สพป.ชร.2 04004/ว3018 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

7. หนังสือ สพป.ชร.2 04004/ว3858 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ

8. รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ (สพป.ชร.2)

Video : การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

> ตอนที่ 1 ผอ.สมศ.เปิดการประชุม

> ตอนที่ 2 วิสัยทัศน์ ผอ.สมศ.

> ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่

> ตอนที่ 4 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

> ตอนที่ 5 สมศ. ยุคใหม่

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2561

> หนังสือที่ ว943 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการการประกันคุณภาพฯ

(Quality Assessment Management System : QAMS)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRW40QWRGbnFLSWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVWRPckNtMnpvY0E/view?usp=sharing

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

เว็บไซต์ นำส่งข้อมูลระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สพฐ.

(Quality Assessment Management System : QAMS)

http://203.113.25.93/

นโยบายการพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย ๒

2 สค ชร 2

https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bsgj5hw9_Y1VEOsiqxbWo0TR5QiJIq4d/view?usp=sharing

รายงานผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 2561

รายงานการสังเคราะห์รายงานประเมินคุณภาพภายในฯ

ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyUF9ObW5WZWZ5Y3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYydWsyN1l3UVp5TzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTGI2Uk5ORTIxMXM/view?usp=sharing

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559

ผลการสังเคราะห์การดำเนินงาน

ตามมาตรฐานโรงเรียน

ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาโดยสังกัด

ปีงบประมาณ 2558

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaGdIdGJCTjA4anM/view?usp=sharing