STEM Education

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/mcmk/stem-education
http://www.stemedthailand.org/

เว็บไซต์ STEM Education Thailand (สสวท.)

https://www.facebook.com/stemedforlife/
https://photos.google.com/share/AF1QipNInxsbKa-fkWb4S_SZE7w1BiNrm0tjaKCLkVI5X1zSjsoNWo8KSFsQiT4fCLQOEg?key=aDFzY2dIaksxTGlwSXdkYWNIR0drLS1MTUs3MEVR

"การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)"

(การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0 ตามแนวทางสะเต็มศึกษา)

โรงเรียนโครงการสะเต็มศึกษา เขตพื้นที่การเชียงรายประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4

(21-22 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์รูม โรงแรมอินคำ เชียงราย)

>>> ภาพวันที่ 20 พ.ค. 60 <<<

>>> ภาพวันที่ 21 พ.ค. 60 <<<

ตัวอย่างวีดิทัศน์ : การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

คู่มือ เอกสาร และวีดิทัศน์ กิจรรมสะเต็มศึกษา แยกเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 (สสวท.)

ภาพกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning"

(27 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2)

> ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)... (นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 2)

> พฤติกรรมหรือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (Taxonomy of Education)... (นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 12)