การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
(หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก)
หน่วยฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 (เชียงราย-พะเยา)
17 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ไฟล์นำเสนอ

1. ไฟล์ป้าย (PDF / PPT)
2.
คำชี้แจงการฝึกประสบการณ์ (PPT)
3.
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 (พร้อมคำสั่ง) (Web & PDF)
4.
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา
5. การทำหนังสือราชการ
6. การนิเทศการศึกษา (แผน/ปฎิทิน รายงานการนิเทศ บันทึกเทศ รายงานการเดินทางฯ)
7.
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. ไฟล์นำเสนอกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9. กรอบการดำเนินงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
X.
ข้อคิดต่างเกี่ยวกับการทำงาน (โดย ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน)
X.
ไฟล์นำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS Model-62 (การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา)
X.
เพลงนิเทศธำรง

ฝึกประสบการณ์ ป.โท

รูปกิจกรรม

- วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 (ภาคเช้า / ภาคบ่าย)
- วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 (
ภาคเช้า / ภาคบ่าย)
- วันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 (
ภาคเช้า / ภาคบ่าย)
- วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 (
ภาคเช้า / ภาคบ่าย) (ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบฯ O-NET อ.ป่าแดด)
- วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 (
ภาคเช้า / ภาคบ่าย) (ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบฯ O-NET อ.พาน)
- วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 (
ภาคเช้า-บ่าย) (ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบฯ O-NET อ.แม่สรวย)
- วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 (
ภาคบ่าย + ภาคเย็น) (ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบฯ O-NET อ.เวียงป่าเป้า)
- วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 (
ภาคบ่าย + ภาคบ่าย)
- วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 (
ภาคเช้า + ภาคบ่าย)
- วันหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 (
บ้านห้วยหมอเฒ่า / บ้านป่าแดดฯ / ชุมชนบ้านป่าก่อดำ + ภาคบ่าย)
- วันศุกร์ ที่ 31 กุมภาพันธ์ 2563 (
ภาคเช้า + ภาคบ่าย)
- วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (
ภาคเช้า-บ่าย)
- วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (
ภาคเช้า / ภาคบ่าย)
- วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (
ภาคเช้า-บ่าย)
- วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (
ภาคเช้า-บ่าย + ภาคเย็น-ค่ำ)