PLC : Professional Learning Community

PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว รวมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการ PLC ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริง

https://logbook-teacher.otepc.go.th/

(เล่มที่ 1) (เล่มที่ 2) (เล่มที่ 3) (เล่มที่ 4) (เล่มที่ 5)
(คลิกรูปหนังสือเพื่อดาวน์โหลดทั้ง 5 เล่ม)

- ข่าวสำนักนายกรัฐมนตรี : การอบรมตามหลักสูตร PLC
- ข่าวสำนักนายกรัฐมนตรี : หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ PLC
- เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (26 เม.ย.-3 พ.ค. 60)
1.
การศึกษาไทยในอนาคต PLC (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช : ผอ.สพค.)
2.
Professional Learning Community (สมชาย มิตรมูลพิทักษ์)
3.
กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. (โดย สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก)
4.
กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่การศึกษาในระดับสถานศึกษา (นพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด)
5.
แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. และระดับสถานศึกษา (ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2)
6.
สรุปการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
a. คู่มือโปรแกรม Logbook-Teacher (25-09-60)
b. ระบบบันทึกประวัติ-Logbook-Teacher (06-09-60)

- Clip : PLC : Professional Learning Community

* ไฟล์นำเสนอ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในองค์การ สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2" วิทยากร : อาจารย์ ดร.พูนชัย ยาวิราช และ ทีมงานวิทยากร PLC วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ล่าสุด)

* ไฟล์นำเสนอ "การใช้ Logbook" วันที่ 29 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
ไฟล์นำเสนอ ชุดที่ 1 ไฟล์นำเสนอ ชุดที่ 2

* ไฟล์ทั่วไป (แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word)
1.
แบบคำขอ
2. แบบประเมินรายปี
3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี
4. PPT : หลักเกณฑ์ฯ
5. คู่มือการประเมิน
6. เกณฑ์ใหม่ฯ
7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน
8. หนังสือ PLC