กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

เว็บไซต์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
สพป.เชียงราย เขต 2

เว็บไซต์ สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)

คลังข้อสอบมาตรฐาน
สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)

http://evaluate.cri2.go.th/critwosys/index.php/dashboard
http://bet.obec.go.th/index/
http://itembank.bopp.go.th/Pages/Home

เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ)

http://www.niets.or.th/th/catalog/view/241

ปีการศึกษา 2563

NT

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * *

1. ไฟล์นำเสนอ (ศน.เสกสรรค์ อภิวัน) (PPT / PDF)
2.
รูปภาพกิจกรรมการประชุม
3. คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)
3.1
คณะกรรมการฯ ประจำสนามสอบ (129 สนามสอบ)
3.2
คณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบอัตนัย (14 ศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 6 จุดตรวจ)
3.3
คณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ (สพป.เชียงราย เขต 2)
4.
คู่มือการจัดสอบ NT สำหรับสนามสอบ
5. ข้อมูลการตรวจข้อสอบอัตนัย NT ป.3 (สพป.เชียงราย เขต 2)
6. ข้อมูลการตรวจข้อสอบอัตนัย (***
เฉพาะศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยไคร้ และวาวี) (รูปภาพตรวข้อสอบห้วยไคร้ + วาวี)

http://nt.obec.go.th/

ประกาศผลสอบ RT ป.1/ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
O-NET
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * *

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 / ม.3 ปีการศึกษา 2563

1. O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ชั้น ม.3

2. NT ป.3 ปีการศึกษา 2563

- Test Blue Print_Thai P.3

- Test Blue Print_Math P.3

3. RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

- Test Blue Print_Thai P.1

ปีการศึกษา 2562

1. O-NET ป.6 และ ม.3

- เอกสารจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

- คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง

- คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 สำหรับกรรมการคุมสอบ

- Powerpoint เอกสารประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มงานบริหารการทดสอบ) ส่วนที่ 1/2

- Powerpoint เอกสารประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มงานบริหารการทดสอบ) ส่วนที่ 2/2

- คู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับศูนย์สอบ)

- ชี้แจงศูนย์สอบ (สพป.เชียงราย เขต 2) O-NET

2. RT ป.1 (Reading Test) - ชี้แจง RT-62 (สพฐ.)

- ชี้แจง RT-62 (ระดับสนามสอบ : สพป.เชียงราย เขต 2) (PPT / PDF)

- คู่มือ NT Access (RT) new

- คู่มือจัดสอบ RT

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyR0t4aVRreDhxaDQ/view?usp=sharing

รายงานการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

ของข้อสอบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล

ในชั้นเรียนของสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYya1c5cDM5dXQyQjA/view?usp=sharing

ข้อสอบและเฉลย ข้อสอบกลาง, NT, O-NET ปีต่างๆ

ข้อสอบมาตรฐานกลาง

(เฉลยปี 2559 อยู่ในไฟล์ข้อสอบแล้ว)

Test Blue Print และ ข้อสอบ NT & O-NET

- คู่มือการจัดสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2560

NT ป.3 O-NET ป.6 O-NET ม.3