สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Thai Language)

หนังสือและแบบฝึกหัด
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต
ประจำปีงบประมาณ 2564

คู่มือครู ป.1

คู่มือครู ป.2

คู่มือครู ป.3

แบบฝึกหัด ป.1

แบบฝึกหัด ป.2

แบบฝึกหัด ป.3

การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

คู่มือฯ เล่ม 1

คู่มือฯ เล่ม 2

คู่มือฯ เล่ม 2

คู่มือฯ เล่ม 3

แบบฝึก

คู่มือการใช้แบบฝึก

คู่มือการใช้งาน
ระบบ "PISA Style"

สื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้น ป.1-3
(โดย... มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)

https://drive.google.com/file/d/1AYBPpGGajyriStpPqNho9mrYHm6Q2kjl/view?usp=sharing

คู่มือครู ป.1

https://drive.google.com/file/d/1U5P6VCAyeDTZWLk9LwnTVzDhFgIqd5O1/view?usp=sharing

คู่มือครู ป.2

https://drive.google.com/file/d/1tKB-J91cPofcJxugH8YXCBZBM4eRUAeh/view?usp=sharing

คู่มือครู ป.3

https://drive.google.com/file/d/10FGjrmN2h50de2ZdCmNkg_QgK0iZF4sJ/view?usp=sharing

แบบฝึก ป.1

https://drive.google.com/file/d/1h8e2A8TzCDV_TeWMogDwyzC3R5sIcgbb/view?usp=sharing

แบบฝึก ป.2

https://drive.google.com/file/d/1kqMlOObz8M79dqQ0nhCQxbGcVwHDvwmx/view?usp=sharing

แบบฝึก ป.3

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล - ป.6
(จัดทำโดย... ครูอัพเดตดอทคอม)

https://www.kruupdate.com/26042/

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑ - ม.๓
ตามหลักสูตร ๒๕๕๑

https://drive.google.com/drive/folders/1bkjx31C6ByXzrjENIzuRzX2RJBYX7iVg?usp=sharing

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑-ม.๓ ตามหลักสูตร ๒๕๕๑
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบนพื้นที่สูง

สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) สพฐ.
“การเขียนเรียงความและการย่อความ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

https://bit.ly/32UoBwT

การเขียนเรียงความ

https://bit.ly/32I4qSn

การเขียนย่อความ

สื่อสถาบันการสอนภาษาไทย

https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/
https://drive.google.com/file/d/186vIVTt0pjTc8rug0dxsszoc2mp2FxCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNvSecfSIZwBD-zA09pz65Oh5fX_Ci-6/view?usp=sharing

คู่มือการสอนอ่านโดยการแจกลูกสะกดคำ

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับครูฯ
การสอนการผันวรรณยุกต์
โดย... หน่วยศึกษานิเทศ์ สำนักการศึกษา กทม.