สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (Thai Language)

แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

หนังสือ E-BOOK การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย

เล่ม ๑ คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย

เล่ม ๒ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ

เล่ม ๓ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์

เล่ม ๔ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป

เล่ม ๕ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

เล่ม ๖ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

เล่ม ๗ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ

เล่ม ๘ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ

เล่ม ๙ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์

เอกสาร “กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)
สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
โดย... สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

📔 เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ มีจำนวน 11 เล่ม แบ่งเป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ฯ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 เล่ม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 เล่ม และนักเรียนระดับประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 เล่ม

📘 เล่มที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

📘 เล่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

📘 เล่มที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

📘 เล่มที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

📘 เล่มที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา 

📗 เล่มที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

📗 เล่มที่ 7 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 

📗 เล่มที่ 8 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา

📗 เล่มที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

📗 เล่มที่ 10 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา

📒 เล่มที่ 11 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา


(คลิก... เพื่อดาวน์โหลด)

หนังสือและแบบฝึกหัด
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 
ประจำปีงบประมาณ 2564

คู่มือครู ป.1

คู่มือครู ป.2

คู่มือครู ป.3

แบบฝึกหัด ป.1

แบบฝึกหัด ป.2

แบบฝึกหัด ป.3

การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

คู่มือฯ เล่ม 1

คู่มือฯ เล่ม 2

คู่มือฯ เล่ม 2

คู่มือฯ เล่ม 3

แบบฝึก

คู่มือการใช้แบบฝึก

คู่มือการใช้งาน
ระบบ "PISA Style"

สื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้น ป.1-3
(โดย... มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)

https://drive.google.com/file/d/1AYBPpGGajyriStpPqNho9mrYHm6Q2kjl/view?usp=sharing

คู่มือครู ป.1

https://drive.google.com/file/d/1U5P6VCAyeDTZWLk9LwnTVzDhFgIqd5O1/view?usp=sharing

คู่มือครู ป.2

https://drive.google.com/file/d/1tKB-J91cPofcJxugH8YXCBZBM4eRUAeh/view?usp=sharing

คู่มือครู ป.3

https://drive.google.com/file/d/10FGjrmN2h50de2ZdCmNkg_QgK0iZF4sJ/view?usp=sharing

แบบฝึก ป.1

https://drive.google.com/file/d/1h8e2A8TzCDV_TeWMogDwyzC3R5sIcgbb/view?usp=sharing

แบบฝึก ป.2

https://drive.google.com/file/d/1kqMlOObz8M79dqQ0nhCQxbGcVwHDvwmx/view?usp=sharing

แบบฝึก ป.3

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล - ป.6 
(จัดทำโดย... ครูอัพเดตดอทคอม)

https://www.kruupdate.com/26042/

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑ - ม.๓
ตามหลักสูตร ๒๕๕๑

https://drive.google.com/drive/folders/1bkjx31C6ByXzrjENIzuRzX2RJBYX7iVg?usp=sharing

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑-ม.๓ ตามหลักสูตร ๒๕๕๑
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบนพื้นที่สูง

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (เล่ม 1 - 7)

สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic) สพฐ.
“การเขียนเรียงความและการย่อความ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  

https://bit.ly/32UoBwT

การเขียนเรียงความ

https://bit.ly/32I4qSn

การเขียนย่อความ

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด พัฒนาทักษะภาษาไทย

https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/
https://drive.google.com/file/d/186vIVTt0pjTc8rug0dxsszoc2mp2FxCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNvSecfSIZwBD-zA09pz65Oh5fX_Ci-6/view?usp=sharing

คู่มือการสอนอ่านโดยการแจกลูกสะกดคำ

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับครูฯ
การสอนการผันวรรณยุกต์
โดย... หน่วยศึกษานิเทศ์  สำนักการศึกษา กทม.