นโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2
แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา การประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน (RT)
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจำปีการศึกษา 2564

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564

(หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว1816 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564)
(ดาวน์โหลดไฟล์ Word : MOU)

การจัดทำ MOU : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564
(ส่งภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565)
(หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว...... ลงวันที่ 21 เมษายน 2565)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. แบบสรุปผลการดำเนินงานฯ (PDF)
2. ไฟล์ Excel สรุปผลการดำเนินงานฯ (ดาวน์โหลด)
3.
การจัดส่ง (อัปโหลด) รายงานผลการดำเนินฯ

การยกระดับผลการสอบ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน

https://drive.google.com/file/d/1tzzghxnoaRykROy87mlBZxKZf13mvCKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dnczk7I3v-7hi8VZgBrcVmhfZAXO_jJj/view?usp=sharing

RT : Reading Test
การอ่าน ป.1

NT : National Test
ภาษาไทย ป.3

NT : National Test
คณิตศาสตร์ ป.3

https://drive.google.com/file/d/190XBkSpIxdlhJAhTdGd3iRKOQwMayEQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6vIPMhKbHcnxgsR1dXG5v_5T96XjgRl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oSUSQeieBaB9P_PFgwPJvDhOIIrM0ywj/view?usp=sharing

O-NET
ภาษาไทย
ป.6 และ ม.3

O-NET
คณิตศาสตร์
ป.6 และ ม.3

O-NET
วิทยาศาสตร์
ป.6 และ ม.3

O-NET
ภาษาอังกฤษ
ป.6 และ ม.3

การขับเคลื่อนตามนโยบาย "CR2ACTS Model" และ "CR2Q-Ed Model"

https://drive.google.com/file/d/1HJRLPhsxW5j9CJcTmih5m93cjY-XtERs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuCBm1bAqAY8259nmk9Cn1YmL6Wrv2dA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2BCncDVsbkYMgSPTO91dglqhFpE-1tN/view?usp=sharing

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแนวทาง ขับเคลื่อนฯ
"CR2ACTS Model"

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

ปีการศึกษา 2561

(ดาวน์โหลดไฟล์ Word)

แนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย "CR2ACTS Model"
ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง 2564)

(ดาวน์โหลดไฟล์ Word)

CR2Q-Ed. Model

สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
คุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพ

ห้องเรียน
ปฐมวัยคุณภาพ

ห้องเรียน
ขั้นพื้นฐานคุณภาพ

ผู้เรียนคุณภาพ

การประเมินคุณภาพฯ ตามนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model
ประจำปีการศึกษา 2564

  1. หนังสือที่ ศธ 04044/ว4672 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณภาพห้องเรียนและนักเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564

  2. หนังสือที่ ศธ 04044/ว4714 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลประมวลผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564

  3. หนังสือที่ ศธ 04044/ว4852 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564

  4. หนังสือที่ ศธ 04044/ว4855 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โปรแกรมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model
(Report and Summary of the Implementation [CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model Policy] Program : RSIP)
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์ที่คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการประเมิน (CR2Q-Ed.) แล้ว
โรงเรียนจะต้องดาวน์โหลดไปกรอกผลการประเมินด้านผู้เรียน ตามนโยบาย (CR2ACTS) ต่อไป
*** หาก รร. ใดดาวน์โหลดไปเปิดในเครื่องฯ แล้วพบว่ารูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนไป ให้ติดตั้งฟอนต์ไทยสารบัญ
"Thai SarabunPSK" ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนใช้งาน
(คลิก...
ดาวน์โหลฟอนต์ไทยสารบัญ)

การส่งผลการประเมิน/ไฟล์ Excel หลังจากที่โรงเรียนกรอกผลการประเมินด้านผู้เรียน (ACTS) เรียบร้อยแล้ว

ไฟล์ผลการประเมิน (Excel : Final) ที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
(ให้โรงเรียนดาวน์โหลด และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานฯ ต่อไป)
***
ไม่ต้องจัดส่งมาให้เขตพื้นที่ฯ***

สรุปผลการประเมินตามนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
(
PDF / Excel)


ข้อมูลผลการประเมิน หรือโปรแกรม ที่นำเสนอถัดจากข้อความนี้...
เป็นการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
(ห้ามนำไปใช้ในปีการศึกษา 2564)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2561 ของทุกโรงเรียน (แต่ละโรง) (Excel)
2. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (Excel)

https://drive.google.com/file/d/1XCoayKExqgC93VJbjCKzFK33f7-VR25o/view?usp=sharing

โปรแกรมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model
(Report and Summary of the Implementation [CR2ACTS Model Policy] Program : RSIP)
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ) ประจำปีการศึกษา 2562

(ดาวน์โหลดไฟล์ Excel)

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (รายโรง)
การดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS Model ประจำปีการศึกษา 2562

(ดาวน์โหลดไฟล์ Excel)

ไฟล์นำเสนอ (การประชุมผู้บริหาร) จุดเน้นโยบาย CR2ACTS Model ประจำปีการศึกษา 2562
(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF / PPT)

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/cr2_policy

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (วันที่ 10)

ภาคเช้า

ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้านถ้ำ PPT Video

2 บ้านจำผักกูดทรายทอง PPT Video

3 บ้านสันสลี PPT Video

4 บ้านห้วยหญ้าไซ PPT Video

5 บ้านร้องบง PPT Video

6 เวียงกาหลงวิทยา PPT Video

7 บ้านห้วยโป่ง PPT Video

8 บ้านโป่งมอญ PPT Video

ภาคบ่าย

ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้าป่าส้าน PPT Video

2 บ้านห้วยสะลักวิทยา PPT Video

3 บ้านโฮ่ง PPT Video

4 บ้านแม่ตาแมว PPT Video

5 ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา PPT Video

6 บ้านทุ่งม่าน PPT Video

7 บ้านต้นยาง PPT Video

8 อนุบาลแม่สรวย PPT Video

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 (วันที่ 9)

ภาคเช้า

ที่ โรงเรียน Power Point Video
1 บ้านป่าตึง (พาน) PPT Video

2 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง PPT Video

3 บ้านหัวฝาย PPT Video

4 เจดีย์หลวงพิทยา PPT Video

5 บ้านดอยช้าง PPT Video

6 แม่ตะละวิทยา PPT Video

7 บ้านแม่ผง PPT Video

8 บ้านป่าจั่น PPT Video

ภาคบ่าย

ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 ริมวัง 2 PPT Video

2 บ้านปางมะขามป้อม PPT Video

3 บ้านแม่ตาช้าง PPT Video

4 บ้านห้วยหมอเฒ่า PPT Video

5 บ้านสันมะเค็ดขึ้เหล็กฯ PPT Video

6 บ้านห้วยม่วง PPT Video

7 บ้านต้นง้าว PPT Video

8 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น PPT Video

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 (วันที่ 8)

ภาคเช้า
ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้านป่าบง PPT Video

2 บ้านแม่แก้วเด่นชัย PPT Video

3 บ้านแม่พุง PPT Video

4 บ้านแสนเจริญ PPT Video

5 เวียงผาวิทยา PPT Video
6 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ PPT Video

7 บ้านโป่งนก PPT Video

8 บ้านห้วยส้านพลับพลา PPT Video

ภาคบ่าย

ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 ริมวัง 1 PPT Video

2 บ้านป่าแดงงาม PPT Video

3 บ้านห้วยมะแกง PPT Video

4 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา PPT Video

5 บ้านดอนสลี PPT Video

6 บ้านป่าสัก PPT Video

7 บ้านเมืองน้อยฯ PPT Video

8 ธารทองวิทยา PPT Video

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 7)

ภาคเช้า
ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้านเจริญเมือง PPT Video

2 แม่อ้อประชารัฐ PPT Video

3 ป่าแงะวิทยา PPT Video

4 ชุมชนบ้านโป่ง PPT Video

5 บ้านปางหก PPT Video

6 ดอยเวียงวิทยา PPT Video

7 บ้านโป่งเหนือ PPT Video

8 โป่งน้ำร้อนวิทย า PPT Video

ภาคบ่าย

ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้านปางเกาะทราย PPT Video

2 บ้านสันต้นดู่ PPT Video

3 บ้านสันก้างปลา PPT Video

4 บ้านฮ่างต่ำ PPT Video

5 บ้านท่ามะโอ PPT Video

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 6)

ภาคเช้า
ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้านป่าต๊าก PPT Video

2 บ้านแม่อ้อนอก PPT Video

3 บ้านสักพัฒนา PPT Video

4 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) PPT Video

5 บ้านปางหลวง PPT Video

6 บ้านห้วยมะซาง PPT Video

7 บ้านห้วยหินลาดใน PPT Video

8 โป่งแพร่วิทยา PPT Video

ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้านศาลา PPT Video

2 สันหนองควาย PPT Video

3 บ้านห้วยเฮี้ย PPT Video

4 บ้านมังกาล่า PPT Video

5 บ้านเด่นศาลา PPT Video

6 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู PPT Video

7 บัวสลีวิทยา PPT Video

8 บ้านขุนสรวย PPT Video

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 5)

ภาคเช้า
ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 สันกลางวิทยา PPT Video

2 บ้านจำคาวตอง PPT Video

3 บ้านโป่ง PPT Video

4 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ PPT Video

5 ท่าก๊อพลับพลาวิทยา PPT Video

6 บ้านแม่โมงเย้า PPT Video

7 บ้านแม่ปูนหลวง PPT Video

8 ปางมะกาดวิทยา PPT Video

ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด PPT Video

2 บ้านฝั่งตื้น PPT Video

3 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา PPT Video

4 บ้านป่าตึงงาม PPT Video

5 บ้านทุ่งพร้าว PPT Video

6 บ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) PPT Video

7 ห้วยส้านยาววิิทยา PPT Video

8 บ้านห้วยกล้า PPT Video

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 4)

ภาคเช้า
ที่ โรงเรียน
Power Point Video

1 เจริญเมืองวิทยา PPT Video

2 บ้านแม่แก้วใต้ PPT Video

3 โรงช้างวิทยา PPT Video

4 บ้านหนองผำ PPT Video

5 บ้านขุนลาว PPT Video

6 บ้านแม่ต๋ำ PPT Video

7 บ้านผาแดงหลวง PPT Video

8 ชุมชนบ้านกู่ฯ PPT Video

ภาคบ่าย

ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้านเหมืองง่า PPT Video

2 ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) PPT Video

3 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก PPT Video

4 บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ) PPT Video

5 บ้านสัน PPT Video

6 บ้านทุ่งยาว PPT Video

7 บ้านหนองเก้าห้อง PPT Video

8 บ้านห้วยไคร้ PPT Video

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 3)

ภาคเช้า
ที่ โรงเรียน
Power Point Video

1 บ้านโป่งแดง PPT Video

2 ป่าแดงวิทยา PPT Video

3 ศรีโพธิ์เงินวิทยา PPT Video

4 บ้านโป่งฟูเฟือง PPT Video

5 บ้านหนองยาว PPT Video

6 บ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) PPT Video

7 บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สดุดี) PPT Video

ภาคบ่าย

ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 บ้านหนองบัว PPT Video

2 ทานตะวันวิทยา PPT Video

3 บ้านปางอ้อย PPT Video

4 บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์) PPT Video

5 บ้านเลาลี PPT Video

6 บ้านลังกา PPT Video

7 อนุบาลแม่ลาว PPT Video

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 2)

ภาคเช้า
ที่ โรงเรียน
Power Point Video

1 ร่องธารวิทยา PPT Video

2 เวียงห้าววิทยา PPT Video

3 บ้านม่วงคำ PPT Video

4 บ้านป่าแดดเวทยาสมิทธิ์ PPT Video

5 บ้านแม่ผักแหละ PPT Video

6 ชุมชนบ้านสันมะค่า PPT Video

7 บ้านโป่งเทวี PPT Video

8 ไทยรัฐวิทยา 32 PPT Video

ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน
Power Point Video

1 บ้านสันติวัน PPT Video

2 บ้านสิบสอง PPT Video

3 ชุมชนบ้านสันจำปา PPT Video

4 ดอยเวียงผาพิทยา PPT Video

5 บ้านดงมะดะ PPT Video

6 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ PPT Video

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1)

ภาคเช้า

ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 โป่งทะลายใหม่เจริญ PPT Video

2 บ้านวังวิทยา PPT Video

3 บ้านห้วยน้ำเย็น PPT Video

4 อนุบาลเวียงป่าเป้า PPT Video

5 อนุบาลแม่ขะจาน PPT Video

6 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ PPT Video

ภาคบ่าย
ที่ โรงเรียน Power Point Video

1 พานพสกสวัสดิ์ PPT Video

2 บ้านกล้วย PPT Video

3 อนุบาลพานฯ PPT Video

4 บ้านแม่พริกเมืองยศ PPT Video

5 บ้านดินดำ PPT Video

6 บ้านวาวี PPT Video

7 ป่างิ้ววิทยา PPT Video

8 อนุบาลจอมหมอกแก้ว PPT Video

ไฟล์ Power Point นำเสนอการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ (ทั้งหมด)
ไฟล์
Video นำเสนอการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ (ทั้งหมด)

https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqNxlkP5RtOGyoBdzPBehDBkMCF-llu5/view?usp=sharing

แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม)

แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
(Integrity Transparency Assessment : ITA)

นโยบายการพัฒนาคุณภาพเด็กเชียงราย 2
2 สค ชร 2

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMEVGQUU4Z040MFE/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWhDeTZuZ1dHZGc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYySG1TZllIZUtVSFU/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRkpHcDl4TExaOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyUF9ObW5WZWZ5Y3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYydWsyN1l3UVp5TzQ/view?usp=sharing

รายงานสรุปการประเมิน
ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2559

ผลการสังเคราะห์การดำเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียน
ปีการศึกษา 2558

https://drive.google.com/file/d/1DoWYTBLBU9TQNPJaFCDjzBUZTfpMFqmY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTGI2Uk5ORTIxMXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bsgj5hw9_Y1VEOsiqxbWo0TR5QiJIq4d/view?usp=sharing

รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยสังกัด
ปีงบประมาณ 2558

รายงานการสังเคราะห์
รายงานประเมินคุณภาพภายในฯ
ปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaGdIdGJCTjA4anM/view?usp=sharing

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบที่ 3
(ข้อมูล : 1 พฤษภาคม 59)

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ChiangRai 2 555 ME SMART Model

https://drive.google.com/open?id=10x6irPgN_e9bxkoz8m8CFfWptA_w1h7q
  1. อำเภอป่าแดด

2. อำเภอแม่ลาว

3. พานทักษิณ
4. ป่าหุ่งพานสันติ
5. พานบูรพา
6. พานอุดร

7. ต.ป่าแดด-แม่สรวย
8. ต.แม่พริก-ศรีถ้อย
9. ต.เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
10. ห้วยไคร้
11 วาวี

12. สันสลีศรีเวียง
13.
เวียงกาหลงวนาเทวี
14.
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่

  1. PDF

  2. Excel

อ. ป่าแดด /อ.แม่ลาว

อ. พาน

อ. แม่สรวย

อ. เวียงป่าเป้า

สรุปศูนย์ฯ /เขตฯ