สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(สสวท.)

https://drive.google.com/file/d/1mmfcq8Adr3gpjAntTWMzWSBaSdC4DgfB/view?usp=sharing

ชั้น ป.1 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1lXknYgFnat773WFPN-87X9niS1kPKtA5/view?usp=sharing

ชั้น ป.1 เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/1LXYs8FuzjqXWKieLyGu-cVwnA6WHnf9R/view?usp=sharing

ชั้น ป.2 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1GXomDG4llEeNyNzC0V-0BEK3hMZ2Ah7T/view?usp=sharing

ชั้น ป.2 เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/1sPwlHZPaEGBes7FtdVGQEt4CJqiQTpLj/view?usp=sharing

ชั้น ป. 3 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1r6ly-iIekQohFY4AGjqeKBdq9KEC2XDM/view?usp=sharing

ชั้น ป.3 เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/1JM3EuEgLW5nCwMSHrUJpjxP-VPdDAqhD/view?usp=sharing

ชั้น ป. 4 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/13-_QP9RpEA70aMbG0hFsLI4SJnhK-w0Q/view?usp=sharing

ชั้น ป.4 เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/13yypYWaJQMDXt3Q7JSJSqsUoAhNyDz3b/view?usp=sharing

ชั้น ป..5 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1brWsTuoy-QHs_0bVI5rZVnjqztg2MlFx/view?usp=sharing

ชั้น ป.5 เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/13nWUhVtj0YEM6AfEj6Bi7jEO_mJLcG9y/view?usp=sharing

ชั้น ป.6 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1CQyEdlBBOZqkUJC_DLswAbna2yyBIbCI/view?usp=sharing

ชั้น ป.6 เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/1uwETl-Q9rjMA_LFk9L0RRSHWPCrggzOq/view?usp=sharing

ชั้น ม.1 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1n6U9zj15OF8Yw4YhUlhCi37qQjXwOFhE/view?usp=sharing

ชั้น ม.1 เล่ม 2

https://drive.google.com/file/d/1pzPLbuX0eFQQ1WpvTYnp7C15bScHJBkK/view?usp=sharing

ชั้น ม.2 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1lbPNBwbbNF-_tF2OCjeeFE2Z2rkqXpUF/view?usp=sharing

ชั้น ม.2 เล่ม 2

ชั้น ม.3 เล่ม 1

https://drive.google.com/file/d/1G_KbETdMEsU3SwRyGEirTqIB12ZsXTxw/view?usp=sharing

ชั้น ม. 3 เล่ม 2

แผนการสอนของ สพฐ.‎ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ม.3
(เป็นไฟล์ Word :แต่ Zip ไว้)

https://drive.google.com/file/d/1aUbocGMU08ZIlHNzSZBsZiWmQxbhlBOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10SkxAuhAackYIvlxDLxsMQNksKsTUtQk
https://drive.google.com/file/d/1Q6xH8YkKifHzi1UJ6Gz6lOSWWKuSijHF/view?usp=sharing

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

https://drive.google.com/file/d/1DcqSbQwyqPcjRzwkXent36lysRHvUb4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qeJDH7C1Pi5JpxLRV0n58IesF6JUgmt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYu6CXYGxICRtiFfu50HRRHJPnSbUJNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWm2HUEuc__hs7thtSxoWBtVkErPmMOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m9BzzfzA42zvvCna83ARLskh5jOLCH2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LB9sDKI8c3Lydh_H4fz_NFYUhaGxgxiG/view?usp=sharing

วิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.6

สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

https://drive.google.com/file/d/1FG_SpDSrZtsAHapU422y8Cns5h6E1Hhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_y_-xm2f12ugsHm-Jy1I8h35ZiqJ75b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12qoBn31rEHHjP_sESoWTapFVViiTGs__/view?usp=sharing

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.3

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา (สสวท.)

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (อักษรเจริญทัศน์) ระดับชั้น ป.1 - 6
(เป็นไฟล์ Word)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.1 - 6, ม.1, ม.4
(ไฟล์ Word : อ.ญาดา แสงสุขงาม )

(คลิก... > ดาวน์โหลด)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/1aKDLco1QOGwtnRkso4uax8SeRfe4ySUH/view

รู้จักวิทยาการคำนวณ

https://drive.google.com/file/d/1OYrOk-6IGOl-00mEjxZO-bQcZvBXpKRf/view

ดอกไม้แห่งสยาม

https://drive.google.com/file/d/15W4SdeutPWxfJvz-fPprBtG58j7SSOVN/view

จัตุรัสกล

https://drive.google.com/file/d/1c3jAaspE8qe-GR3Dig8CqtK-IMxQ_RHu/view?usp=sharing

KEN-KEN

https://www.scimath.org/

Text Book

รวมเล่มหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ สสวท (Science Primary 1 - 5)
1. Grade 1 2. Grade 2 3. Grade 3 4. Grade 4 5. Grade 5