กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)

แนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถี
สู่คุณภาพผู้เรียน

ศาสตร์และศิลป...
ในการนิเทศการศึกษา

การนิเทศบูรณาการ ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

https://youtu.be/h7EQIJOYgaI

วิดีทัศน์ (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2) : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

0. หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 : ศธ 04044/ว285 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding
1. หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 : ศธ 04044/ว297 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง การนิเทศบูรณาการตามนโยบาย สพฐ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ไฟล์นำเสนอ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) (PDF / PPT)
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ยุทธศาสตร์ 4-5-6 : ปัจจัยสู่ความสำเร็จการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. ยุทธศาสตร์ 3-5-7 : ปัจจัยสู่ความสำเร็จการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 47 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)
4. นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 48 : วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 74 : วิทยาการคำนวณ (Computing Science : cs)
5. ตัวอย่างสื่อกิจกรรม Coding : "สืบใน Zoo" และ "ลานจอดรถพิศวง"
6. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมออนไลน์ 1 : Programming with Scrat
7. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมออนไลน์ 2 : Programming with Angry Birds
8. ตัวอย่างเกมส์ฝึกทักษะและการะบวนการแก้ปัญหา : IQ Test
4. แบบสอบถาม "การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" และ "สรุปแบบสอบถามฯ รวมทุกศูนย์ฯ"

5. วุฒิบัตรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (แยกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

1. อำเภอป่าแดด (วิชาการ / Coding)
2. พานบูรพา (
วิชาการ / Coding)
3. พานทักษิณ (
วิชาการ / Coding)
4. ป่าหุ่งพานสันติ (
วิชาการ / Coding)
5. ต.ป่าแดด-แม่สรวย (
วิชาการ / Coding)
6. ต.แม่พริก-ศรีถ้อย (
วิชาการ / Coding)
7. วาวี (
วิชาการ / Coding)
8. ห้วยไคร้ (
วิชาการ / Coding)
9. สันสลีศรีเวียง (
วิชาการ / Coding)
10. ต.เจดีย์หลวง-ทาก๊อ (
วิชาการ / Coding)
11. แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ (
วิชาการ / Coding)
12. เวียงกาหลงวนาเทวี (
วิชาการ / Coding)
13. พานอุดร (
วิชาการ / Coding)
14. อำเภอแม่ลาว (
วิชาการ / Coding)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. ศึกษานิเทศก์ (
วิชาการ / Coding)

ครูวิชาการ

ครูวิทยาการคำนวณ
และผู้บริหาร

6. รูปภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (แยกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

1. อำเภอป่าแดด (วิชาการ / Coding)
2. พานบูรพา (
วิชาการ / Coding)
3. พานทักษิณ (
วิชาการ / Coding)
4. ป่าหุ่งพานสันติ (
วิชาการ / Coding)
5. ต.ป่าแดด-แม่สรวย (
วิชาการ / Coding)
6. ต.แม่พริก-ศรีถ้อย (
วิชาการ / Coding)
7. วาวี (
วิชาการ / Coding)
8. ห้วยไคร้ (
วิชาการ / Coding)
9. สันสลีศรีเวียง (
วิชาการ / Coding)
10. ต.เจดีย์หลวง-ทาก๊อ (
วิชาการ / Coding)
11. แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ (
วิชาการ / Coding)
12. เวียงกาหลงวนาเทวี (
วิชาการ / Coding)
13. พานอุดร (
วิชาการ / Coding)
14. อำเภอแม่ลาว (
วิชาการ / Coding)

https://forms.gle/sFL4FPxm4A9u6wzVA

ผลการประเมินความพึงพอใจ
-
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564
(ศูนย์ฯ อ.ป่าแดด /พานบูรพา /พานทักษิณ /ป่าหุ่งพานสันติ)
- วันที่ 15 -19 กุมภาพันธ์ 2564

https://drive.google.com/file/d/1CFCLf8lGwYMmaoScd2J11UHlmydUKuSA/view?usp=sharing

แนวทางการนิเทศฯ

https://drive.google.com/file/d/13q4wzn_wBxy9vASqiMbTgkuVSzVFyMi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQiMyxDZcuQCOvIDkaJJm2agGHiKEeNd/view?usp=sharing

แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงรุก
(Active Learning)

แนวทางการนิเทศภายใน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการนิเทศบูรณาการใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- เครื่องมือนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 (PDF / Word)