กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป. เชียงราย เขต 2

นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ : ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 13 โรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมพัฒนาสังคมสาธารณประโยชน์
- งานส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนในฝัน และโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน
Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492
ID Line : pp357cr2 Phone No. : 089-5529832

นางกังสดาล แจ้งมณี : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลป่าแดด ตำบลแม่สรวย จำนวน 13 โรงเรียน
- งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย งานจัดการศึกษาปฐมวัย
- งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF) การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องศตวรรษที่ 21

Face Book : กังสดาล ต๋อมแต๋ม ID Line : kangsadarn_1234 Phone No. : 086-1833314

นางสาวเสาวภา ไชยยา : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก ตำบลศรีถ้อย จำนวน 8 โรงเรียน
-
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย งานจัดการศึกษาปฐมวัย
- งานจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวทางมอนเตสซอรี่ /ตามแนวคิดไฮสโคป /วอลดอร์ฟ / สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100084493812841
/ID Line :
/Phone No. :

นายจตุพล อุปละ : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง จำนวน 12 โรงเรียน
- การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานรูปแบบเครือข่ายการนิเทศการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์ ) ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงฯ

Face Book : /ID Line : /Phone No. :

ว่าที่ ร.ต.หญิงวารุณี สมัคร : กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ จำนวน 8 โรงเรียน
-
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบเครือข่ายการนิเทศการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ ระดับประถมศึกษา โครงการสะเต็มศึกษา

Face Book : /ID Line : /Phone No. :

นางพรมเมือง เทวตา : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 12 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ ต.แม่พริก-ต.ศรีถ้อย 8 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน
- งานเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
- การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและศิลปศึกษา(ดนตรี นาฏศิลป์) โครงการโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

Face Book :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871
ID Line : Phone No. : 086-0490807

นางสาวกรรณิการ์ จิตรเกษม : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี จำนวน 13 โรงเรียน
- งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
- เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานเทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย การนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mes) การคัดกรองและพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน โครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รถโมบายและห้องสมุด

Face Book : /ID Line : /Phone No. :

นายสุวิทย์ บั้งเงิน : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จำนวน 8 โรงเรียน
- งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) งานจัดการศึกษาโดย DLIT และ DLTV (โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม) การเรียนรู้ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สะเต็มศึกษา การจัดทำ KM ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ Coding, OBEC Content Center, Deep, Stem Education, SMT, STI ( Science, technology and innovation ) การวิเคราะห์ผลการเรียนโดยใช้โปรแกรม TAP , RWEPP, RSIP, ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 และเว็ปไซต์นิเทศออนไลน์

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn
ID Line : suwit_bangngirn /Phone No. : 089-9984328

นายณัฐวุฒิ น้อยหมอ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ จำนวน 12 โรงเรียน
- งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานโครงการโรงเรียนสุจริต

Face Book : /ID Line : /Phone No. :

นายบัณฑิต ไชยวงค์ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ จำนวน 8 โรงเรียน รวม 13 โรงเรียน
- งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกวิชา การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา การวัดและประเมินผลทุกวิชาของสถานศึกษาในสังกัด การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) รูปแบบเครือข่ายการนิเทศการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษางานส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนคุณภาพชุมชน โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706
ID Line : bandit1402 Phone No. : 082-1829573

างสาวนิโลบล สุวัน : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 11 โรงเรียน
-
การวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา การวัดและประเมินผลทุกวิชา รูปแบบเครือข่ายการนิเทศการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT) ประเมินผลความสามารถ 2 ด้านของสถานศึกษาในสังกัด

Face Book : ID Line : Phone No. :

นางณภัทร นวลจีน : หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ จำนวน 14 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานการศึกษาพิเศษ
- การจัดการศึกษาพิเศษ และภาษาต่างประเทศ โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ และองค์กรคุณธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra
ID Line : 0875756003 Phone No. : 087-5756003

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร จำนวน 10 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา งานเครือข่ายการนิเทศการศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ ระดับประถมศึกษา สะเต็มศึกษา การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Face Book : /ID Line : /Phone No. :

นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ : ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 13 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ พานทักษิณ 5 โรงเรียน จำนวน 18 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Face Book :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492
ID Line : pp357cr2
Phone No. :
089-5529832

นางกังสดาล แจ้งมณี : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย 8 โรงเรียน และศูนย์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลป่าแดด-ตำบลแม่สรวย 13 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ พานอุดร 10 โรงเรียน รวมจำนวน 23 โรงเรียน
- การศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : กังสดาล ต๋อมแต๋ม
ID Line :
kangsadarn_1234
Phone No. :
086-1833314

นายจตุพล อุปละ : กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ 12 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ เวียงกาหลงวนาเทวี 13 โรงเรียน รวม 25 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา งานวัดและประเมินผลการศึกษา NT

Face Book :
ID Line :
Phone No. :

นางพรมเมือง เทวตา : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 12 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ ต.แม่พริก-ต.ศรีถ้อย 8 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี และนาฏศิลป์)


Face Book :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871
ID Line :
Phone No. :
086-0490807

นายสุวิทย์ บั้งเงิน : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ 8 โรงเรียน และวาวี 8 โรงเรียน รวม 16 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรม /การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn
ID Line : suwit_bangngirn
Phone No. :
089-9984328

นายบัณฑิต ไชยวงค์ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ 10 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ พานบูรพา 12 โรงเรียน รวม 22 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706
ID Line : bandit1402
Phone No. :
082-1829573

นางณภัทร นวลจีน : กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

รับผิดชอบ
- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ 14 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ ต.ป่าแดด 7 โรงเรียน รวม 21 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานการศึกษาพิเศษ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra
ID Line : 0875756003
Phone No. :
087-5756003

นายจักราวุทธ เปลิ่นศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการฯ

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล ทุกกลุ่มงาน

Face Book :
ID Line :
Phone No. :

ข้อมูลเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

นางสาวสาวิกา กองหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการฯ

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา / กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

Face Book :
ID Line :
Phone No. : 099-2760879

นางสาวศิริพร เกษแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการฯ

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา / กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา / กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

Face Book :
ID Line :
Phone No. : 063-4099259

(ข้อมูลเก่า)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป. เชียงราย เขต 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

(ร่าง)

คำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ....../2563

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 22)

(ไฟล์ Word)

เอกสารแผ่นพับกลุ่มนิเทศฯ (25-11-2563)

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

นางกังสดาล แจ้งมณี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย 8 โรงเรียน และศูนย์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลป่าแดด-ตำบลแม่สรวย 8 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน

- การศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : กังสดาล ต๋อมแต๋ม

ID Line : kangsadarn_1234

Phone No. : 086-1833314

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 13 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงกาหลงวนาเทวี 3 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน (อำเภอเวียงป่าเป้า)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ 00 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิน 00 โรงเรียน รวมจำนวน 00 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

นายจตุพล อุปละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ รวม 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา งานวัดและประเมินผลการศึกษา RT

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯนายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ 12 โรงเรียน และเวียงกาหลงวนาเทวี 8 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

ID Line : suwit_bangngirn

Phone No. : 089-9984328

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นายเสกสรรค์ สิธิวัน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี 8 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ ตำบลศรีถ้อยฯ 4 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร* (ช่วยราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 1)

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว จำนวน 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวสาวิกา กองหล้า

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา / กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 099-2760879

นางสาวศิริพร เกษแก้ว

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา / กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา / กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 063-4099259

(โครงสร้างที่ผ่านมา)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป. เชียงราย เขต 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 19 ตุลาคม 2563)

(ร่าง)

คำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ....../2563

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 22)

(ไฟล์ Word)

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

(รายการครุภัณฑ์กลุ่มนิเทศฯ)

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางกังสดาล แจ้งมณี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย 8 โรงเรียน และศูนย์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลป่าแดด-ตำบลแม่สรวย 8 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน

- การศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : กังสดาล ต๋อมแต๋ม

ID Line : kangsadarn_1234

Phone No. : 086-1833314

นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร จำนวน 10 โรงเรียน

- การศึกษาปฐมวัย โครงการโรงเรียวิถึพุทธ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนโครงการ School Partner

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 13 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงกาหลงวนาเทวี 3 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน (อำเภอเวียงป่าเป้า)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

นางรัชชานนท์ วันเพ็ญ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 13 โรงเรียน (อำเภอเวียงป่าเป้า)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/ratchanon.wanphen

ID Line :

Phone No. : 000-000000

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ 00 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิน 00 โรงเรียน รวมจำนวน 00 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

นายจตุพล อุปละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ รวม 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา งานวัดและประเมินผลการศึกษา RT

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ 12 โรงเรียน และเวียงกาหลงวนาเทวี 8 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

Phone No. : 089-9984328

ID Line : suwit_bangngirn

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นายเสกสรรค์ สิธิวัน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี 8 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ ตำบลศรีถ้อยฯ 4 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว จำนวน 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวสาวิกา กองหล้า

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 099-2760879

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป. เชียงราย เขต 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)

คำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ 280/2562

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 22)

(ไฟล์ Word)

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

(รายการครุภัณฑ์กลุ่มนิเทศฯ)

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางกังสดาล แจ้งมณี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย 8 โรงเรียน และศูนย์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลป่าแดด-ตำบลแม่สรวย 8 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน

- การศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : กังสดาล ต๋อมแต๋ม

ID Line : kangsadarn_1234

Phone No. : 086-1833314

นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร จำนวน 10 โรงเรียน

- การศึกษาปฐมวัย โครงการโรงเรียวิถึพุทธ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนโครงการ School Partner

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 13 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงกาหลงวนาเทวี 3 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน (อำเภอเวียงป่าเป้า)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายจตุพล อุปละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ 9 โรงเรียน และวาวี 6 โรงเรียน รวม 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา งานวัดและประเมินผลการศึกษา RT

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ 12 โรงเรียน และเวียงกาหลงวนาเทวี 8 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

Phone No. : 089-9984328

ID Line : suwit_bangngirn

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ 00 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิน 00 โรงเรียน รวมจำนวน 00 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย งานวัดและประเมินผลการศึกษา NT

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว จำนวน 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวสาวิกา กองหล้า

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 099-2760879

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป. เชียงราย เขต 2

(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้อำนวยการกลุ่มนางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางนงคราญ ชัยพงษ์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ จำนวน 11 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต ค่านิยม 12 ประการ

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ จำนวน 8 โรงเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/thidachan.thapala

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

นางสาวกฤติญา อาจวิชัย

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ งานโครงการพัฒนางานแนะแนว และการจัดการศึกษาสายอาชีพฯ

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายจตุพล อุปละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ จำนวน 9 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

นายภานุมาศ ยาไทยสงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานประเมินและการวัดผลการศึกษา งานระบบบริหารการจัดการผลการเรียน (School MIS) การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

Phone No. : 089-9984328

ID Line : suwit_bangngirn

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร จำนวน 10 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย - ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 21 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นางกังสดาร แจ้งมณี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย จำนวน 8 โรงเรียน

- การศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line : minttuanoi

Phone No. : 088-2591174

(ตาม คำสั่ง ที่ 559/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นายสุชาติ ราชคมน์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/ratchakom

ID Line : 0835653711

Phone No. : 083-5653711

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ จำนวน 8 โรงเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/thidachan.thapala

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯนางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

นางนงคราญ ชัยพงษ์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ จำนวน 11 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต ค่านิยม 12 ประการ

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย - ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

นายจตุพล อุปละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ จำนวน 9 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

ID Line : suwit_bangngirn

Phone No. : 089-9984328

นางสาวกฤติญา อาจวิชัย

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ งานโครงการพัฒนางานแนะแนว และการจัดการศึกษาสายอาชีพฯ

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร จำนวน 10 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นายภานุมาศ ยาไทยสงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานประเมินและการวัดผลการศึกษา งานระบบบริหารการจัดการผลการเรียน (School MIS) การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 21 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นางกังสดาร แจ้งมณี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย จำนวน 8 โรงเรียน

- การศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line : minttuanoi

Phone No. : 088-2591174

(บรรจุใหม่ เดือนเมษายน 2561)

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุชาติ ราชคมน์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/ratchakom

ID Line : 0835653711

Phone No. : 083-5653711

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ จำนวน 8 โรงเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/thidachan.thapala

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯนางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

นางนงคราญ ชัยพงษ์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ จำนวน 11 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต ค่านิยม 12 ประการ

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

นายจตุพล อุปละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วไคร้ จำนวน 9 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

ID Line : suwit_bangngirn

Phone No. : 089-9984328

นางสาวกฤติญา อาจวิชัย

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ งานโครงการพัฒนางานแนะแนว และการจัดการศึกษาสายอาชีพฯ

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร จำนวน 10 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นายภานุมาศ ยาไทยสงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานประเมินและการวัดผลการศึกษา งานระบบบริหารการจัดการผลการเรียน (School MIS) การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 21 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นางกังสดาร แจ้งมณี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย จำนวน 8 โรงเรียน

- การศึกษาปฐมวัย งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line : minttuanoi

Phone No. : 088-2591174

(หลังจากย้ายไป ศธจ. 6 คน)

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุชาติ ราชคมน์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/ratchakom

ID Line : 0835653711

Phone No. : 083-5653711

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯนางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดรและพานทักษิณ จำนวน 14 โรงเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/thidachan.thapala

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลห้วไคร้-วาวี (โซนล่าง) และตำบลศรีถ้อย จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี (โซนบน) และตำบลแม่พริก จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

ID Line : suwit_bangngirn

Phone No. : 089-9984328

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง ต.ท่าก๊อ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรและงานบ้าน)

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 21 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รับผิดชอบ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line : minttuanoi

Phone No. : 088-2591174

ก่อนย้ายไป ศธจ. (ครั้งที่ 1)

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุชาติ ราชคมน์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/ratchakom

ID Line : 0835653711

Phone No. : 083-5653711

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดรและพานทักษิณ จำนวน 14 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/thidachan.thapala

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว จำนวน 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/jutatip.kuldee?fref=ts

ID Line : jutatibdee

Phone No. : 088-232420

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลห้วไคร้-วาวี (โซนล่าง) และตำบลศรีถ้อย จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

นายอนุรักษ์ พรมเลข

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจาน เจดีย์ใหม่ จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Face Book : https://www.facebook.com/NitesCr2?fref=ts

ID Line : 081765206

Phone No. : 099-5624494

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี (โซนบน) และตำบลแม่พริก จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

ID Line : suwit_bangngirn

Phone No. : 089-9984328

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯนางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง ต.ท่าก๊อ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรและงานบ้าน)

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ จำนวน 11 โรงเรียน

- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=1724127121

ID Line : 084543861

Phone No. : 084-5438618

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 21 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line : minttuanoi

Phone No. : 088-2591174

ก่อนปีการศึกษา 2560 (ก่อนมีการย้ายไป ศธจ.)

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางพรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายสุชาติ ราชคมน์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง-ตำบลท่าก๊อ จำนวน 14 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/ratchakom

ID Line : 0835653711

Phone No. : 083-5653711

นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ จำนวน 11 โรงเรียน

- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=1724127121

ID Line : 084543861

Phone No. : 084-5438618

นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/thidachan.thapala

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว จำนวน 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/jutatip.kuldee?fref=ts

ID Line : jutatibdee

Phone No. : 088-232420

นางณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายศิลป์ชัย ขันดาวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 11 โรงเรียน

- การพัฒนาระบบการศึกษาพิเศษ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 093-1380024

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายบัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลห้วไคร้-วาวี (โซนล่าง) จำนวน 9 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

นายอนุรักษ์ พรมเลข

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Face Book : https://www.facebook.com/NitesCr2?fref=ts

ID Line : 081765206

Phone No. : 099-5624494

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯนายสุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี (โซนบน) จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

ID Line : suwit_bangngirn

Phone No. : 089-9984328

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯนายวีรัตน์ สานุมิตร

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจาน เจดีย์ใหม่ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/weeratsanumit?fref=ts&ref=br_tf

ID Line : 0892626687

Phone No. : 089-2626687

นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย จำนวน 8 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรและงานบ้าน)

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/pannapatjeab?fref=ts

ID Line : wanjeab25

Phone No. : 099-290016

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯนางสาวพรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 21 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันฯ

และกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ)

Face Book :

ID Line : minttuanoi

Phone No. : 088-2591174

นางสาวพิมใจ แวงภูลา

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ กลุ่มงานเลขานุการฯ และกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ)

Face Book :

ID Line :

Phone No. :

(ปีงบประมาณ 2559)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2

(6 กลุ่มงาน 1 งานย่อย)

ผู้อำนวยการกลุ่มฯศน. สุรัตน์ สรวงสิงห์

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน

- สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Face Book : https://www.facebook.com/surat.suangsing

รับผิดชอบ

ID Line : 089554525

Phone No. : 089-5545256

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯศน. เปรมจิต ชมชื่น

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 21 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Face Book : https://www.facebook.com/premchit.chomchun

ID Line : Premchitdang

Phone No. : 081-9012500

ศน. สุชาติ ราชคมน์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลวาวี จำนวน 17 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/ratchakom

ID Line : 0835653711

Phone No. : 083-5653711

ศน. ศิลป์ชัย ขันดาวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด จำนวน 11 โรงเรียน

- การพัฒนาระบบการศึกษาพิเศษ

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 093-1380024

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯศน. พรมเมือง เทวตา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001841621871

ID Line :

Phone No. : 086-0490807

ศน. ณภัทร จันทรา

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/napat.chandra

ID Line : 0875756003

Phone No. : 087-5756003

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

ศน. บัณฑิต ไชยวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000461983706

ID Line : bandit1402

Phone No. : 082-1829573

ศน. เสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ จำนวน 11 โรงเรียน

- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=1724127121

ID Line : 084543861

Phone No. : 084-5438618

ศน. จุฑาธิบดิ์ กุลดี

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Face Book : https://www.facebook.com/jutatip.kuldee?fref=ts

ID Line : jutatibdee

Phone No. : 088-232420

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯศน. สุวิทย์ บั้งเงิน

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง ตำบลท่าก๊อ จำนวน 14 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

Face Book : https://www.facebook.com/suwit.bangngirn

ID Line : suwit_bangngirn

Phone No. : 089-9984328

ศน. ธิดาจันทร์ ทะปาละ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง ตำบลท่าก๊อ จำนวน 14 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Face Book : https://www.facebook.com/thidachan.thapala

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯศน. วีรัตน์ สานุมิตร

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจาน เจดีย์ใหม่ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/weeratsanumit?fref=ts&ref=br_tf

ID Line : 0892626687

Phone No. : 089-2626687

ศน. รัษฎา อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลวาวี จำนวน 17 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรและงานบ้าน)

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจาน เจดีย์ใหม่ จำนวน 13 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย

Face Book : https://www.facebook.com/pannapatjeab?fref=ts

ID Line : wanjeab25

Phone No. : 099-290016

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯศน. พรทิพา พุทธวงค์

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492

ID Line : pp357cr2

Phone No. : 089-5529832

ศน. อนุรักษ์ พรมเลข

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง จำนวน 12 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Face Book : https://www.facebook.com/NitesCr2?fref=ts

ID Line : 081765206

Phone No. : 099-5624494

ศน. วรลักษณ์ จันทร์เนตร

รับผิดชอบ

- ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา จำนวน 21 โรงเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Face Book :

ID Line :

Phone No. : 000-0000000

งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์ กันธิมา

รับผิดชอบ

- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book :

ID Line : minttuanoi

Phone No. : 088-2591174