MCMK (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

http://mcmk.obec.go.th/

เว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สพฐ. (http://mcmk.obec.go.th)

MCMK : Moderate Class More Knowledge

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

จากการออกนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ติดต่อกัน 3-4 วัน พบว่าทุกๆ โรงเรียนมีกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาด้านคุณลักษณะและค่านิยม (Heart) ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรต่อคุณครู จึงได้รวมรวมคลิป/VTR สอนคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงบันดาลใจ... ไว้ในเพ็จ MCMK ให้โรงเรียนได้นำไปใช้จัดกิจกรรมอย่างมีคุณค่าต่อไป

ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนในโครงการทุกๆ โรง (ทั่วประเทศ) เพราะเราต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ "คุณภาพของเด็กไทย"...

Clip สอนคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงบันดาลใจ

https://www.youtube.com/watch?v=CuRLUcHjRlI
https://www.youtube.com/watch?v=a1Gu484Q1io
https://www.youtube.com/watch?v=QFwtJ4gK7FI
https://www.youtube.com/watch?v=MIscPbIkKBg

ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง

ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง (แหล่ 1)

ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง (แหล่ 2)

เหตุผลที่ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง

https://www.youtube.com/watch?v=7s22HX18wDY
https://www.youtube.com/watch?v=7AEQX-2KOcA
https://www.youtube.com/watch?v=zKtw6cculF4

การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด...

การช่วยเหลือที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน

แม้จะต้องพยายามเป็นพันๆ ครั้ง

ล้มแล้วลุกสู้ต่อไป...

https://www.youtube.com/watch?v=gDiToXRwnuU&list=PLsDg7mEklihDmaSvFJln-0bERfI4ZLuat
https://www.youtube.com/watch?v=Q7_mqdyElt0
https://www.youtube.com/watch?v=y-f5lgT7gLo
https://www.youtube.com/watch?v=rzTMS2xxLnQ

สำนึกตอบแทนคุณ

ความสามัคคี

เมื่อพ่อต้องโกหก...

รางวัลของครู

https://www.facebook.com/100000118557077/videos/1189557981058142/
https://www.youtube.com/watch?v=-jtZhQdE3e4
https://www.youtube.com/watch?v=-Px3ElWJpZA

โอกาส... ที่ไม่เท่ากัน

โชคดี... ถ้าเรายังมีแม่ (1)

โชคดี... ถ้าเรายังมีแม่ (2)

Kindness

https://www.youtube.com/watch?v=d-lHnKHVwZM
https://www.youtube.com/watch?v=a1rhqEGU7r4
https://www.youtube.com/watch?v=PwGt8YWcZUs

"แม่" คำๆ นี้ยิ่งใหญ่นัก...

เพื่อลูก..

ละครธรรมนำชีวิต (ตายเพราะปาก)

I am a teacher...

https://www.youtube.com/watch?v=4YPyJHG8sqs
https://www.youtube.com/watch?v=WQV5wkeM-rw
https://www.youtube.com/watch?v=kArnZYlowME

Social Media : สื่อสังคม (ทำลาย)

(คลิปนี้... มีนางฟ้า)

Power of Words

E-book เดลิมิเร่อร์ ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 Clip : ส่งเสริม Head & Health (Tic Tac Toe)

https://www.youtube.com/watch?v=AvfE0niDE1Y
https://www.youtube.com/watch?v=IRDp5HcZyVA
https://www.youtube.com/watch?v=7aC5xdeuDDI
https://youtu.be/b_4Kf9uQfsE

Clip : Head & Hand (ทักษะอัจฉริยะ

https://www.youtube.com/watch?v=sLYazynm_1M
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10157306679645085/?pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=uFDWreWZZaA

ทำ "ช่อดอกกุหลาบใบเตย"

https://www.youtube.com/watch?v=hNc-t0bw5QM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HctnzIfXWiE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a6FL_KNCzXw&feature=youtu.be

ชุดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชุดที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

ชุดที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม

https://www.youtube.com/watch?v=iul4CRsSin8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Agyls7SWhGY&feature=youtu.be

ภาพผลงานส่งเสริมกิจกรรม : Hand > Head > Heart

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.492128927614599.1073741930.100004524885870&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.413653058795520.1073741889.100004524885870&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.512983095529182.1073741959.100004524885870&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.522498897910935.1073741999.100004524885870&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.522498897910935.1073741999.100004524885870&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004524885870&sk=photos&collection_token=100004524885870%3A2305272732%3A69&set=a.531547087006116.1073742025.100004524885870&type=3

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษาฯ 5. สุขศึกษาฯ 6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพฯ 8. ภาษาต่างประเทศ
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "Active Learning"
25 สิงหาคม 2562 : ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. ไฟล์นำเสนอ
- ศน.กังสดาล แจ้งมมณี (
PPT)
- ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม (
PPT)

2. ไฟล์นำเสนอโรงเรียนเวียงผาวิทยา
- ครูจีระภา ศรีพลพรรค (PDF / PPT)
- ครูขวัญเนตร ศรีทุ่งลือ (
PDF / PPT)
-
ไฟล์ต่างๆ ของโรงเรียนเวียงผาวิทยา

3. ภาพกิจกรรมการอบรมฯ

/ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอทั้งหมด...

https://drive.google.com/file/d/1Fgw5MK6cH5Lex4i7Oy9Mx0WdxVz6xwuw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1W31l4wHQAh9FxqixOlFGU34-0p2uIh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FjAfxKXNbVhPonvPIpReWz4y0qjh8rAS/view?usp=sharing
https://lh3.googleusercontent.com/_9ll2N8Y1ktD1rXVSotx86JiPKn2WBYI8Q750QTQ70xdhQ6g4FjKiElTAJdErRKJ3bKO3c3AgWok8RUHGx1l5BBM-w1OuV3bZiVfzJuSABufD2iy8N8D-zJW9VQJqK-cjRx_4lJyNomB_u6cRS8hrHvhzu4g9RlGgBrU-FVXtXM1rK-WnqkdMHGcrZwPXApWV2ViWrCZxysQv7lu9DfFFxRQGFLDa7IX2EIm9CC-MH8l7lZp6KF6ZuWyKLqcwv26p19_jePZQMiot7GZu7GXDp5TpnCmZMs8w5SzklA6GeuNP34x7vsP6QCiidxZj_e1K43MmGvBnXinxfNUCAVKzUu8amRAznuVqsU8pdoNmiprIW9z40kA8mP-mRFnJAJb7EBC6vdKYhH39Z8kQOlguPNQIBK3mTr7Ccv-WVEAAh7OGmX8A_euRnrYoKKjQwHKwZWJlQcVR18yuxUWRxdgcDPoRt_tWeAzjFFlIcaSTHibtgvGSPDdpj3mt3b5FNwY2VWYUqIFiDA8X5sq7SaKJAioJs9lQKN4PEYs2lH12F8Sbx7j-ZN-w9oGBx1S2gIRcn4t7UfdN1vl-fVVT46-CLm_Xkw1We_I6-iJge1-5t_67-b5WRc_ZdM6n2TDq_CcHp2Qb6z0JQ4zDuMCQhU5qI_vpMiBmcRf=w824-h618-no

"นิเทศสารเชียงราย 2" & MCMK

https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo1Njc4ZmVkY2NiM2NhNWI

แผ่นพับ และภาพนำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ (สพฐ. & สพป.ชร.2)

https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDoyNDBhNzBjZGI3NGNmNTkw

เอกสารแนวทางการการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

https://drive.google.com/file/d/13q4wzn_wBxy9vASqiMbTgkuVSzVFyMi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12G2k8cvEoc1tAVgEgZtZ4hKn4DazDJob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyczFObjRPQ1laNHc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDozZjhjNzIwOTE0N2FlYjgz
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/goog_2029531716
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDoxYmM2OWIxNGNmNmMyOTQ0
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDozYTljNmMzYjViMGQwNDVl

เอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYycDBVakdVSFJtdms/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo3MTEyZjU1OTI1YTliYzY2
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/goog_2029531764
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/goog_2029531759
http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

(ใช้รหัส 10 หลักของโรงเรียน มีมากกว่า 500 รายการ)
- Power Point "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PPT / PDF)

Line : MCMK_CR2

- Power Point : ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน "สรุป MCMK" 31/05/2560 <<< PDF >>> <<< PPT >>>

ข้อมูลโรงเรียนโครงการ "ลด...ลารู้" สพป.เชียงราย เขต 2