กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

เอกสารการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ฐานสมรรถนะเชิงรุก

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนฯ

คู่มือการนำกรอบสมรรถนะหลักฯ ไปใช้

แนวทางการพัฒนาสมรรถหลัก

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน

รวมผลงานเอกสารและวีดิทัศน์ ชุด Active Learning
จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  1. วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้: สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  2. วีดิทัศน์ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนสุจิปุลิ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

  3. วีดิทัศน์ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

  4. วีดิทัศน์ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5. วีดิทัศน์ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

แนวทางการจัดการเรีนนรู้

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึง

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการวัดและประเมินผลฯ เด็กพิเศษ

แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมฯ 12 ประการ

การประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เพิ่มเติม
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
3. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ตัวอย่าง : แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (อักษรเจริญทัศน์ อจท.)

ไฟล์เอกสาร/ไฟล์นำเสนอจากเว็บไซต์สำนักวิชาการ

1. คำสั่ง ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. คำสั่ง ที่ 1239/2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
8. การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
9. การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)
10. การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11. Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) : 1 มกราคม 61
11.1
PPT เลขาธิการ กพฐ. 11.2 PPT การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 11.3 สาระภูมิศาสตร์


(VDO : การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ปี 60 สู่การปฏิบัติ)

การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561

https://drive.google.com/file/d/1JWBYkkD2qNuMpsgyvxeVirVhbERtBq7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlGmist2DH-8xa-tVWzz2fJmaWZpPdgq/view?usp=sharing
http://academic.obec.go.th/images/document/1517565525_d_1.pdf

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษาฯ 5. สุขศึกษาฯ 6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพฯ 8. ภาษาต่างประเทศ
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

(ตัวอย่าง)

การจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาล 1-3 (อจท. : ไฟล์ PDF / Word / เพลง)
1. แผนการจัดประสบการณ์ (อ.1-3) 2. แนวทางการจัดกิจกรรม อ.1-3 3. เพลงประกอบการสอน (20 เพลง)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม การใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

https://drive.google.com/file/d/1VLY9s01Se9j3tqtsKrsy2vwTlPHRyFSR/view?usp=sharing

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง
(กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึก๋ษา สพฐ.)