โรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

https://drive.google.com/file/d/1sO2_DtF1OGtHWMi4k0_r1zuNr8jbeqfr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Il1x28rYbiGsHuvxFRZc_GnftoDqEp5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lq6u30YZzsA-kny4RNtPOHUit5rwOACx/view?usp=sharing

คู่มือการใช้เว็บไซต์

โรงเรียนวิถีพุทธ

รายงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ

เรื่อง "การจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษา"

นวัตกรรมทางการศึกษา

เพื่อความสมบูรณ์ของมนุษย์

ที่สมบูรณ์

อบรมออนไลน์ ครูโรงเรียนวิถีพุทธ

เป็นการอบรมออนไลน์ เหมือนเล่าเรื่องคุยกัน ๑๐ ครั้ง ๆ ละประมาณ ๑๒๐ นาที

ค่อยๆ ดูไปนะคะ อย่าดูรวดเดียว มีวิทยากรกว่า ๑๐ ท่าน หากจบการอบรม จะเข้าใจการจัดการเรียนรู้

ในโรงเรียนวิถีพุทธ ได้เทคนิค วิธีการ และได้ตัวอย่างดีๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

เพื่อการเสริมสร้างการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้ยั่งยืนสืบไป

ตอนที่ ๑ ปฐมนิเทศ และคุณค่าพุทธธรรมหรือวิถีพุทธ

ตอนที่ ๒ การบูรณาการพุทธธรรมในหลักสูตร การเรียนการสอน และในวิถีชีวิต

ตอนที่ ๓ คุณค่าและลักษณะสำคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีต่อนักเรียน

ตอนที่ ๔ คุณค่าและลักษณะสำคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีต่อสังคม

ตอนที่ ๕ แนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ

ตอนที่ ๖ ตัวอย่างกิจกรรมงดงาม

ตอนที่ ๗ การประยุกต์ปฏิบัติ

ตอนที่ ๘ การประยุกต์ปฏิบัติ

ตอนที่ ๙.๑ รวมพลังขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นธรรมทานแก่สังคม

ตอนที่ ๙.๒ รวมพลังขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นธรรมทานแก่สังคม (ต่อ)

ตอนที่ ๑๐ สรุปบทเรียน และปัจฉิมนิเทศ