การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
วิดีทัศน์ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564

วิดีทัศน์ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2563

1. ถุงเย็นเจี๊ยบจับใจ : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2.
ภาษาอังกฤษ : โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
3.
Infographic+kahoot :
4.
Active Learning by Kru Meiji : โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5.
ห้องเรียน Active Learning โดย ครูพรสวรรค์ แก้วเทพ : โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
6.
Active Learning โดย ครูกิตติมา หอมรส : โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
7.
ส่งเสริมเด็กไทยลดใช้ถุงพลาสติก : โรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
8.
ปกติที่ไม่ปกติ : โรงเรียนสันกลางวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
9.
วันนี้... ที่โรงเรียนคำพ่อสอน : โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
10.
รู้ดีคิดดี หมอน้อยคอยช่วยเหลือ : โรงเรียนป่าแดงวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย
11.
เครื่องกรองฝุ่น 2.5 : โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
12.
(PS) ยกกำลังสอง + T : โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
13.
Energy PM 2.5 : โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
14.
เกมพิระมิดการบวกจำนวนเต็ม : โรงเรียนบ้านป่าบง อ.พาน จ.เชียงราย
15.
วิธีบวกจำนวนเต็ม : โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
16.
พิกัด ทิศทาง และเงื่อนไข บนโปรแกรม Scratch : ครูรธาราธิป ยอดวงศ์ สพป.เชียงราย เขต 2
17.
การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น : ครูรธาราธิป ยอดวงศ์ สพป.เชียงราย เขต 2

วิถึสร้างการเรียนรู้รู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21
(วิจารณ์ พานิช)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyZHRmamVBeklIMTg/view?usp=sharing

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 1
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
1. ครูมยุรี ศรีสุวรรณ - วิทยาศาสตร์ ป.5
2. ครูกฤษขจร ศรีถาวร - วิทยาศาสตร์ ป.6
3. ครูอัญชรี ไชยสถิตวานิช - วิทยาศาสตร์ ม.1
4. ครูสุภาพร พงษ์เมธา - สังคมศึกษา ม.1
5. ครูสุมน คณนิตย์ - สุขศึกษา ม.1
6. ครูเมธาวี เกดา - ภาษาอังกฤษ ม.3
7. ครูสมร ตาระพันธ์ - กิจกรรมชุมนุม ม.6

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 2
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1. ครูโนรี หนูชูสุข - คณิตศาสตร์ ป.1
2. ครูนรินทร์ ดำฤทธิ์ - วิทยาศาสตร์ ป.3
3. ครูอานีตา วัฒนพันธ์ - วิทยาศาสตร์ ป.4
4. ครูธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชน์ ศิริวิศาลสุวรรณ - ภาษาไทย ป.4
5. ครูนิทรา มาศวิวัฒน์ - วิทยาศาสตร์ ม.2
6. ครูนงนภัส ภักดี - ภาษาอังกฤษ ม.3
7. ครูจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง - สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5
8. ครูวิชัย ลิขิตพรรักษ์ - วิทยาศาสตร์ ม.6

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 3
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
1. ครูศุภากาญจน์ พลอยเจริญ - ปฐมวัย
2. ครูสมจิต ขำมิน - สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
3. ครูสุกัญญา โถสุวรรณ - คณิตศาสตร์ ม.1
4. ครูจงจิต รื่นภาคทรัพย์ - คณิตศาสตร์ ม.2

องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ 4
การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น
1. ครูบานเย็น ชาญธนะวัฒน์ - ปฐมวัย
2. ครูสุธีรา ภู่พงศ์พันธ์กุล - ปฐมวัย
3. ครูอดิศักดิ์ ปู่หล้า - ภาษาอังกฤษ ป.1
4. ครูพิธพร นิโกม - ภาษาไทย ป.1
5. ครูสุพรรณี ณรงค์กุล - ภาษาไทย ป.2
6. ครูหัสยารัตน์ ปัญไชยโชค วิทยาศาสตร์ ป.3
7. ครูศรัณยา ถนอมวงศ์ - ภาษาไทย ป.3
8. ครูมณีรัตน์ รัตนวิชัย - วิทยาศาสตร์ ป.3
9. ครูสุนันทา สร้ายสวัสดิ์ - กอท. ป.3
10. ครูเปล่งฉวี ช่างเงิน - ภาษาอังกฤษ ป.3
11. ครูสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล - คณิตศาสตร์ ป.4
12. ครูกรรณิการ์ สุวรรณโน - สังคมศึกษาฯ ป.4
13. ครูรพีพร บุญชนะ - ภาษาไทย ป.5
14. ครูพรจักษ์ อุ่นทิม - วิทยาศาสตร์ ป.5
15. ครูวัลลภา เปลี่ยนเดชา - วิทยาศาสตร์ ป.6
16. ครูยงยุทธ นุชบัว - สังคมศึกษาฯ ป.6
17. ครูเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ - วิทยาศาสตร์ ป.6
18. ครูวรวุฒิ ศรีโพธิ์ - วิทยาศาสตร์ ม.2
19. ครูจันทร์ ติยะวงศ์ - คณิตศาสตร์ ม.2
20. ครูสนิดา โกศล - วิทยาศาสตร์ ม.3
21. ครูณัฐพล ปราบคะเชน - วิทยาศาสตร์ ม.3
22. ครูธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์ - วิทยาศาสตร์ ม.3
23 ครูยศวรรธน์ วิญญารัตน์ - คอมพิวเตอร์ ม.5