School Data CR2 ศูนย์เครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2563-2565

DMC65 (10 มิย. 65)
School Data (25 มิ.ย. 64)
Data 146 Schools ‎(9 มิ.ย. 63)‎

ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 2559
นโยบาย สพฐ. ปี 2560
ข้อมูลโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (10 มิ.ย. 59) และอื่นๆ