สื่อการเรียนรู้ออฟไลน์
(Medias & CAI : Offline)

https://drive.google.com/drive/folders/1D8o1tvGdYd0Go0ak_HlsE9S9j4g1Q1tC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17-IpN2Q2nCUyJTW6CvVFijPdv21Iq6VK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y2WMUPPDnQwa5ob-uMCMyEPaFRESe5ZU?usp=sharing

OBEC Leaning Package

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

สื่อ 3 มิติ โรงเรียนมาตรฐานสากล

https://drive.google.com/drive/folders/1P9ej9Cana_f2XznPNoKf0i1fh73R81Ow?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OnyJpjonlBjzclZRDFOpjZNRo-vwnxoE?usp=sharing
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/Montessori

สื่อ/คลังความรู้โรงเรียนประชารัฐ

Video การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
ตามแนวทาง Montessori

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/25649?fbclid=IwAR05dNFkvUt92f1VuOUaDmTlm93dIa3T72ZIaBPU1tB_hkNRbJcCAZ-_eJ8
https://drive.google.com/drive/folders/1OlY67uewfhFQqvSsxN3PXjkktGumV9s0

สื่อการเรียนรู้ E-book คาราโอเกะ วีดีโอ เพลง
โดย... True ปลูกปัญญา

เกมส์ทดสอบ IQ


สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู


* * * * * * * * * * * * *

แผนจัดการเรียนรู้ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6

(รวบรวมโดย ครูอาชีพดอทคอม)


สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

* * * * * * * * * * * * *

สื่อส่งเสริมการอ่าน