Coding & Computing Science
การประชุมทางไกล (Video Conference)
ชี้แจงการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

18 มกราคม 2564

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการคำนวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

https://www.youtube.com/watch?v=SwigVwYlhQ0&feature=youtu.be
https://teacherpd.ipst.ac.th/

ระบบอบรมครู
(Teacher Professional Development System)

http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=191

คลิปการอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับคุณครู
Coding for Teacher (C4T)

ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา (สสวท.)

http://oho.ipst.ac.th/media-cs-primary/
https://www.facebook.com/oho.ipst/posts/1848774028520804/
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3f86qGyww1DXnCrI1uRvryssu7gnAh2DgfdYHDOGRuBbruYj7H7n93KXnB0itFokDR-kHmA0ts-1m31dvXbGs46BPC5REnN4sWbKYx5tiCOI8oc7dAx5AMmhyGJROe1qkzZZipx9Q_Svz9TCeoTr7barw=w1354-h599-no?authuser=0

ช่วยให้เด็กๆ เป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์
Be Internet Awaesome

https://codingthailand.org/

(เว็บไซต์ Coding Thailand)

CODING คืออะไร ครูไทยพร้อมไหม ทำไมหนูต้องเรียน?


* กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น ป.1
* Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์
* เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่
* ตัวอย่างการเรียน Coding ในเด็กเล็กคล้ายกับการเล่นเกม เช่น เกมบันไดงู โดยให้ฝึกคิดหาทางออกทีละขั้น ผ่านการคิดและออกคำสั่งลูกศร ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง

https://learncs.obec.go.th/

Unplugged Coding

https://drive.google.com/file/d/1vx84yYLkurZNkfa5bUjsSw3S0GG-fte3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHbucSos7leGUbbRbTLg9bbYAuRJ9nwN/view?usp=sharing

Unplugged Coding
(ประถมต้น) สพฐ.
ฉบับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

Unplug Coding
by... Kiddee Stuff

(คลิกรูปเพื่อดูและดาวน์โหลด)

เกมโค้ดดิ้งออฟไลน์ (เกมทดสอบ IQ)

https://drive.google.com/drive/folders/1OlY67uewfhFQqvSsxN3PXjkktGumV9s0

เกมส์ทดสอบ IQ

> Scratch /หอคอยแก้วน้ำ /Blockly /วาดภาพตามสั่ง (https://www.codetheirdreams.com/offline-coding-games/)
> คอร์สเรียน Python & Data Science ... เข้าสู้เว็บไซต์

เกมโค้ดดิ้งออนไลน์
เกมออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเขียนโค้ดเบื้องต้น

โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ฟรี สำหรับเรียนรู้การเขียนโค้ดดิ้ง coding
– Google Blockly Games
🔗
https://blockly-games.appspot.com/

– Scratch 3.0:
🔗
https://scratch.mit.edu/

– Scratch Link Extensions
🔗
https://scratch.mit.edu/microbit
🔗 https://scratch.mit.edu/ev3

– Microsoft Makecode for Microbit
🔗
https://makecode.microbit.org/

– Micropython for Microbit
🔗
https://microbit.org/code/

– Wyliodrin
🔗
https://www.wyliodrin.org/
🔗 https://wyliodrin.com/

– STEMpedia PictoBlox
🔗
https://thestempedia.com/product/pictoblox/
🔗 https://thestempedia.com/prod…/pictoblox/download-pictoblox/

– MicroBlocks
🔗
http://microblocks.fun/
🔗 http://microblocks.fun/download

– Arduino IDE
🔗
https://www.arduino.cc/en/main/software

– Arduino Create
🔗
https://create.arduino.cc/

– Mu Editor for Python / MicroPython / CircuitPython
🔗
https://codewith.mu/en/download
🔗 https://microbit.org/code/

– AUTODESK Tinkercad
🔗
https://www.tinkercad.com/circuits
🔗 https://www.tinkercad.com/learn/circuits

https://drive.google.com/file/d/1aUbocGMU08ZIlHNzSZBsZiWmQxbhlBOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10SkxAuhAackYIvlxDLxsMQNksKsTUtQk
https://drive.google.com/file/d/1Q6xH8YkKifHzi1UJ6Gz6lOSWWKuSijHF/view?usp=sharing

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

คู่มือการใช้หลักสูตร
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

https://drive.google.com/file/d/1DcqSbQwyqPcjRzwkXent36lysRHvUb4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qeJDH7C1Pi5JpxLRV0n58IesF6JUgmt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYu6CXYGxICRtiFfu50HRRHJPnSbUJNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HWm2HUEuc__hs7thtSxoWBtVkErPmMOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m9BzzfzA42zvvCna83ARLskh5jOLCH2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LB9sDKI8c3Lydh_H4fz_NFYUhaGxgxiG/view?usp=sharing

วิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.3

วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.5

วิทยาการคำนวณ ป.6

https://drive.google.com/file/d/1FG_SpDSrZtsAHapU422y8Cns5h6E1Hhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_y_-xm2f12ugsHm-Jy1I8h35ZiqJ75b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12qoBn31rEHHjP_sESoWTapFVViiTGs__/view?usp=sharing

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.3

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา (สสวท.)

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (อักษรเจริญทัศน์) ระดับชั้น ป.1 - 6
(เป็นไฟล์ Word)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.1 - 6, ม.1, ม.4
(ไฟล์ Word : อ.ญาดา แสงสุขงาม )
(คลิก... > ดาวน์โหลด)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://drive.google.com/file/d/1aKDLco1QOGwtnRkso4uax8SeRfe4ySUH/view
https://drive.google.com/file/d/1OYrOk-6IGOl-00mEjxZO-bQcZvBXpKRf/view
https://drive.google.com/file/d/15W4SdeutPWxfJvz-fPprBtG58j7SSOVN/view
https://drive.google.com/file/d/1c3jAaspE8qe-GR3Dig8CqtK-IMxQ_RHu/view?usp=sharing

รู้จักวิทยาการคำนวณ

ดอกไม้แห่งสยาม

จัตุรัสกล

KEN-KEN

https://www.scimath.org/

Text Book
รวมเล่มหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ สสวท (Science Primary 1 - 5)

1. Grade 1 2. Grade 2 3. Grade 3 4. Grade 4 5. Grade 5

การขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
สพป.เชียงราย เขต 2


การนิเทศบูรณาการ ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

https://youtu.be/h7EQIJOYgaI

วิดีทัศน์ (ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2) : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

0. หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 : ศธ 04044/ว285 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding
1. หนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 : ศธ 04044/ว297 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง การนิเทศบูรณาการตามนโยบาย สพฐ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ไฟล์นำเสนอ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) (PDF / PPT)
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ยุทธศาสตร์ 4-5-6 : ปัจจัยสู่ความสำเร็จการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. ยุทธศาสตร์ 3-5-7 : ปัจจัยสู่ความสำเร็จการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 47 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)
4. นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 48 : วิทยาการคำนวณ (Computing Science)
นิเทศสารเชียงราย 2 ฉบับที่ 74 : วิทยาการคำนวณ (Computing Science : cs)
5. ตัวอย่างสื่อกิจกรรม Coding : "สืบใน Zoo" และ "ลานจอดรถพิศวง"
6. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมออนไลน์ 1 :
Programming with Scrat
7. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมออนไลน์ 2 : Programming with Angry Birds
8. ตัวอย่างเกมส์ฝึกทักษะและการะบวนการแก้ปัญหา : IQ Test