ฉบับที่ 95 (พ.ย. 65)

ฉบับที่ 94 (ต.ค. 65)

ฉบับที่ 93 (ก.ย. 65)

ฉบับที่ 92 (ส.ค. 65)

ฉบับที่ 91 (ก.ค. 65)

ฉบับที่ 90 (ํมิ.ย. 64)

ฉบับที่ 89 (พ.ค.. 65)
ผลการประเมินฯ
RT-64_ป.1

ฉบับที่ 88 (เม.ย. 65)
ผลการทดสอน
O-NET-64_ม.3

ฉบับที่ 87 (มี.ค. 65)
ผลการทดสอน
O-NET-64_ป.6

ฉบับที่ 86 (ก.พ. 65)
ระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)

ฉบับที่ 85 (ม.ค. 65)
New Normal of Education

ฉบับที่ 84 (ํธ.ค. 64)
Smart Intensive Farming

ฉบับที่ 83 (พ.ย. 64)
สพฐ.วิถึใหม่ :
วิถีคุณภาพ

ฉบับที่ 82 (ต.ค. 64)
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฉบับที่ 81 (ก.ย. 64)
ITA Online 2021 (Integrity and Transparency Assessment)

ฉบับที่ 80 (ส.ค. 64)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับที่ 79 (ก.ค. 64)
“เทคนิคบันได 6 ขั้น
สู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญ (สมรรถนะการอ่านขั้นสูง)

ฉบับที่ 78 (มิย. 63)
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สพป.เชียงราย เขต 2
ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/file/d/1BNYNFsxHJqimXfevdQZlSzD1YFhWqv4o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UWZWLh9SOUoyeRLZdSU807jKF7Io5TG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4M2f5Bb-O4qsbtESIXKm6HxkaAuoRbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6_duYyufeyk7b90fceHigO-Baw1Y5Wx/view?usp=sharing

ฉบับที่ 77 (พ.ค. 64)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สพป.เชียงราย เขต2
ปีการศึกษา 2563

ฉบับที่ 76 (เม.ย. 64)
TRUST, 12 นโยบายฯ
และ 7 วาระเร่งด่วน
(ศธ.)

ฉบับที่ 75 (มี.ค. 64)
Coding :
10 Skills Learn From Coding

ฉบับที่ 74 (ก.พ. 64)
วิทยาการคำนวณ (Computing Science : CS)

ปีที่ 7
ฉบับที่ 73 (ม.ค. 64)
Activities & Competency Based

ฉบับที่ 72 (ธ.ค. 63)
การจุัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)

https://drive.google.com/file/d/1KYWVFjiEK6ydzbANUoJxFzmAOcdTRX4_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDp9aiOAAjK3TRJOFByFdmaa7fdP0aiD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kA6Jy-m5rZQEnJ8qnrWy-uh3jO8q20xq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0JXvT_EsVBSNRr46TvzSHCBc0id7RRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1it-LhAkDuL6H3i4ztYzZ_yf1X4XykziR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-b2fQVMjjKY8QyvhhQimQN3ii2tHem4o/view?usp=sharing

ฉบับที่ 71 (พ.ย. 63)
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กฎกระทรวง พ.ศ. 2561
)

ฉบับที่ 70 (ต.ค. 63
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)

ฉบับที่ 69 (ก.ย. 63)
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
(Digital Citizenship)

ฉบับที่ 68 (ส.ค. 63)
แนวทางการยกระดับ
ผลการทดสอบ
(O-NET, NT, RT)

ฉบับที่ 67 (ก.ค. 63)
การนิเทศบูรณาการฯ
สู่การนิเทศภายใน
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

ฉบับที่ 66 (มิ.ย. 63)
DEEP : Digital Education Excellence Platform

https://drive.google.com/file/d/1zT1Sa4P55Aej6fqyWrWmumFEaiA7kLVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r6LTpE4PzLtcL8nGl4pT8_bDblgoIA78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dtQYHqLHkWUNbksSNBGob5ZuLbk_Xl0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lh8kNnysGGkCVDtnKW7Ts0dUcGz-Uasj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18szmvIBYruuAP3Qw5OcLMJ4vkoiOY5Tj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3GmjDj7NwbkzQ1rpV6a2HbkR2eqxLnC/view?usp=sharing

ฉบับที่ 65 (พ.ค. 63)
ITA Online 2020

ฉบับที่ 64 (เม.ย. 63)
คลังสืออิเล็กทรอนิกส์
(OBEC Content Center)

ฉบับที่ 63 (มี.ค. 63)
การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(PISA)

ฉบับที่ 62 (ก.พ. 63)
แนวทางการยกระดับ
ผลการทดสอบ
(O-NET, NT, RT)

ปีที่ 6
ฉบับที่ 61 (ม.ค. 63)
Digital Technology
& ICT Literacy

ฉบับที่ 60 (ธ.ค. 62)
นโยบาย สพฐ.
ปีงบประมาณ 2563
(ตอนที่ 2)

https://drive.google.com/file/d/1OLmHgWyCTKvYVFRTI9Cg5uUBkuvSwIg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCherDo7a1Xx0IO8qQiNA40DKe5eQaFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tvor3v_Gr_-EKfdoggAFlEbDsm5quCiw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CxIaWGCI0N896nyCeqEPEm7PjSn3Qb-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6uzqUzsk-dQ_jhs2ClA00lRMyMOnuCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hmyww__BZ5kqhOmhNiSKe-eSfI3C3jI3/view?usp=sharing

ฉบับที่ 59 (พ.ย. 62)
นโยบาย สพฐ.
ปีงบประมาณ 2563

ฉบับที่ 58 (ต.ค. 62)
ประวัติความเป็นมางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ฉบับที่ 57 (ก.ย. 62)
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฉบับที่ 56 (ส.ค. 62)
จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต
(STRONG)

ฉบับที่ 55 (ก.ค. 62)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ฉบับที่ 54 (มิ.ย. 62)
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Shift Achievement)
ปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/file/d/10ULdPmFEas36SUhJIhqsk8A0zSzRYEZZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVh--kVSMC9S7tefRn89CHWzfQdgzKqB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pwbtm5N5ECByYM-QuOmy2nv3w4MaS1At/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tHJw-PclLYxX3SjXPs27jYMWLp9WgN8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zroAv0u8v5ut3WL2WHqt9QtjxEaU4HiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-u5Ur7LnHohiNwvCh2pIlsHQt2KqA3YA/view?usp=sharing

ฉบับที่ 53 (พ.ค. 62)
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ฉบับที่ 52 (เม.ย. 62)
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ.2561

ฉบับที่ 51 (มี.ค. 62)
การวัดความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนฯ
(์National Test : NT)

ฉบับที่ 50 (ก.พ. 62)
โรงเรียคุณภาพ
ประจำตำบล (1 ตำบล
1 โรงเรียนคุณภาพ)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 (ม.ค.62)
Creative & Innovation vs Interruption of Technology)

ฉบับที่ 48 (ธ.ค. 61)
วิทยาการคำนวณ
(Computing Science)

https://drive.google.com/file/d/1aTobWprstdAvZz1LokvTSHMjct_sZ4tR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaSJJohIsRsGmgUJ5x6uanf7V--QV_QE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cvW3lXy4HXkPySV-lced_htHfA_4SERC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ve6Zb6zvykFStRTi2puKHTVnsxI_5Qxi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O8iG1ckPVomVJ63HM8GyAgyymXWr6gQ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjjzukfMcXeK86_cXYfE6-h4_oVUDYUe/view?usp=sharing

ฉบับที่ 47 (พ.ย. 61)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(สาระเทคโนโลยี)

ฉบับที่ 46 (ต.ค. 61)
สื่อ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ฉบับที่ 45 (ก.ย. 61)
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 (สพฐ.)

ฉบับที่ 44 (ส.ค. 61)
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

ฉบับที่ 43 (ก.ค. 61)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(New DLTV)

ฉบับที่ 42 (มิ.ย. 61)
การขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต .2 ปีการศึกษา 2561
(ตอนที่ 2)

https://drive.google.com/file/d/1BgJxJ--DKiW7UOWTdl_DAG06JK5scDd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rw7fNwT_WDtnUspB0tRGP9c18nSTu0hI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbfNbeuwl3wGjVde1CvFUszhWqcp-rCW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbfNbeuwl3wGjVde1CvFUszhWqcp-rCW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JisFdhZxeNTrQLaOGNJDyyWYAubDiVM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YayTS4AvUIZV-4FTxDWhn98ZaSm4e-Zd/view?usp=sharing

ฉบับที่ 41 (พ.ค. 61)
การขับเคลื่อน
จุดเน้นนโยบาย สพป.เชียงราย เขต .2
ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 40 (เม.ย. 61)
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2561

ฉบับที่ 39 (มี.ค. 61)
การปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางฯ 2551 (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาตร์)

ฉบับที่ 38 (ก.พ. 61)
การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาตร์ฯ สู่การปฏิบัติ

ปีที่ 4
ฉบับที่ 37 (ม.ค. 61)
Education & Thailand 4.0 Skill : Smart Thailand

ฉบับที่ 36 (ธ.ค. 60)
การพัฒนาอัตลักษณ์
ผู้เรียนการศึกษา
ภาคบังคับ

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyREY2cDc3WTI5cm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWFJqdWdSTllTM1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyaFZFb3QxZ3FiRjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVG81Ti1wTmJXcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNXdzanZ0VFczcU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVkhrXzhsdjRJX3M/view?usp=sharing

ฉบับที่ 35 (พ.ย. 60)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 34 (ต.ค 60)
บริบทการเปลี่ยนการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ฉบับที่ 33 (ก.ย. 60)
เป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลก
(SDGs)

ฉบับที่ 32 (ส.ค 60)
เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579

ฉบับที่ 31 (ก.ค 60)
รอบยุทธศาสตร์ชาติ 20
(แผนการศึกษาแห่งชาติ
2560-2579)

ฉบับที่ 30 (มิ.ย. 60)
ไตรยางค์การศึกษา (Education Trilogy)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWppcVczUXZsOFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRWJPUnJ0ejI1dkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYWs4WFJmazdfVTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybDF0M3FIZnVROWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNDZLLW13b0ozZ3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyNXpJWFNoS0JrcGM/view?usp=sharing

ฉบับที่ 29 (พ.ค. 60)
มาตรฐาน
การศึกษาทางไกล (Distance Learning Standard)

ฉบับที่ 28 (เม.ย. 60)
PLC :
Professional Learning Community)

ฉบับที่ 27 (มี.ค. 60
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
ปฎิรูปการศึกษา

ฉบับที่ 26 (ก.พ. 60)
การประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฉบับพิเศษ 1
(ก.พ. 60)
ผลการแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
(
ครั้งที่ 66)

ปีที่ 3
ฉบับที่ 25 (ม.ค. 60)
21st Century Education & Active Learning

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyQ3hXUGJ5NENSOVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYjZBSFZGZGJNbm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOU9KVXVLdUM1MUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyZDN6bGRMMmktbkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOGRBUFZ4SnRoVms/view?usp=sharing

ฉบับที่ 24 (ธ.ค. 59)
สะเต็มศึกษา : STEM Education

ฉบับที่ 23 (พ.ย. 59)
นโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

ฉบับที่ 22 (ต.ค. 59)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning)

ฉบับที่ 21 (ก.ย. 59)
11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับที่ 20 (ส.ค. 59)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ฉบับที่ 19 (ก.ค. 59)
ประชารัฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้นำ

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWGI3OGdnNVZEVms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOWhhRUNIMkh0eUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWms4Y2JPTm1mdTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyQWRUY1hXNVVQZTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMlRpT3l6blpiQ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTDdYTWlwTDBLMm8/view?usp=sharing

ฉบับที่ 18 (มิ.ย. 59)
10 ยุทธศาสต์
การพัฒนาการศึกษา "โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ"

ฉบับที่ 17 (พ.ค. 59)
สะเต็มศึกษา
STEM Education)

ฉบับที่ 16 (เม.ย. 59)
Thailand ICT Youth Challenge 2016
(Digital Literacy for 21st Century Ed.)

ฉบับที่ 15 (มี.ค. 59)
โครงการ
พัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาค (Thailand Education Hub)

ฉบับที่ 14 (ก.พ. 59)
การจัดการเรียนรู้แตามแนวคิด Brain-Base Learning : BBL)

ปีที่ 2
ฉบับที่ 13 (ม.ค. 59)
Social Media & ICT Era

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeE9VU2U1MGpxdzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyV0V5dTVYanVwY28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYjFDUHFOVHRfLWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYybi1mOG5jRGlXaVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYUlwa21tOERjNFE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo0NmYyY2NmOTY4ZjY4NzNj

ฉบับที่ 12 (ธ.ค. 58)
พฤติกรรมหรือจุดหมาย
การเรียนรู้ (Texonomy
of Education)

ฉบับที่ 11 (พ.ย. 58)
โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(สพป.เชียงราย เขต 2)

ฉบับที่ 10 (ต.ค. 58)
ปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid)

ฉบับที่ 9 (ก.ย. 58)
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
(DL Thailand)

ฉบับที่ 8 (ส.ค. 58)
ครูพันธุ์ C (C-Teachers) และผู้เรียนยุคทวีนนี่ (Tweenies)

ฉบับที่ 7 (ก.ค. 58)
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่า
นเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DL
IT)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyd2piRUxzdXZnQTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYycGN4a0prZVBlYUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyajFmN2NjT3VsR1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyeldKT3FTVGlqb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYS0xblhuRzFpWW8/view?usp=sharing

ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 58)
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
(DL Thailand)

ฉบับที่ 5 (พ.ค. 58)
ผลการทดสอบการศึกษา
O-NET, NT, LAS
ปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงราย เขต 2)

ฉบับที่ 4 (เม.ย. 58)
สมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน
(Learner's Key Competencies)

ฉบับที่ 3 (มี.ค. 58)
นโยบาย
"2 คสชร. 2"
(ความรู้ คุณธรรม สมรรถนะ สุขภาพ)

ฉบับที่ 2 (ก.พ. 58)
นโยบาย
สพป.เชียงราย เขต 2
"สี่ประกัน สร้างสรรค์
สี่ภาพ บริหารแนวราบ สู่คุณภาพเด็กเชียงราย 2"

ฉบับที่ 1 (ม.ค. 58)
มาตรการนิเทศ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
(สพป.เชียงราย เขต 2)