สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/rwm-sux60-phrrsa

เว็บไซต์สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อสื่อ 60 พรรษาที่จัดสรรให้โรงเรียน แต่ละกล่อง (ครั้ง)

- ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2 - ครั้งที่ 3 - ครั้งที่ 4 - ครั้งที่ 5

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษา

โดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อ : วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

ตามที่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการนำไปใช้พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเห็นควรมีการนำเอาสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้จึงได้จัดแยกเป็นรายชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน

๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๘ เล่ม และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๑๐ เล่มดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๖ เล่ม

๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๘ เล่ม

และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๑๐ เล่มดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๖ เล่ม


ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๔ เล่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๗ เล่ม และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๙ เล่มดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๓ เล่ม


ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๖ เล่ม


๕. ประถมศึกษาปีที่ ๕

ประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) จำนวน ๖ เล่ม

และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม รวม ๘ เล่มดังนี้

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม


ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๔ เล่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี ๖ ชุดตามระดับชั้นของนักเรียน ดังนี้

๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็น

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๒ หน่วย ได้แก่

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วัสดุรอบตัว

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เสียงรอบตัว

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ท้องฟ้าและดาว

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ วิทยาการคำนวณ

๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีทั้งหมด ๖ เล่ม แบ่งเป็น

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม ได้แก่

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม

๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์) ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ประกอบด้วย ๕ หน่วย ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ แสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การใช้งานซอฟต์แวร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การเขียนโปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การตรวจหาข้อผิดพลาด

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒ เล่ม (อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ได้แก่

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์) ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ดิน

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ วัตถุและสมบัติของวัสดุ

๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็น

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


โดยแต่ละเล่มประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การจำแนกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ส่วนต่าง ๆ ของพืช

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ แรง

- หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แสง

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๑ เล่ม

๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๑ เล่ม


๕. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีทั้งหมด ๘ เล่ม

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๔ เล่ม ได้แก่

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม

๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์)ประกอบด้วย

๓ หน่วย ได้แก่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ)ประกอบด้วย

๗ หน่วย ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สารในชีวิตประจำวัน

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๔ เล่ม (อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ได้แก่

๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) จำนวน ๒ เล่ม

๒. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครู) จำนวน ๒ เล่ม


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิชาวิทยาศาสตร์)ประกอบด้วย ๔ หน่วย ได้แก่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) ประกอบด้วย ๑ หน่วย ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ รู้จักน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ดาว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนโปรแกรม

๖. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เริ่มดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓