School Projects

โรงเรียนโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล

(คลิกรูปหรือข้อความ)

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(PLC : Professional Learning Community)

โครงการ "โรงเรียนประชารัฐ"

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/pracha-rath

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ "สะเต็มศึกษา"

(STEM Education)

 https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/mcmk/stem-education

โครงการ "โรงเรียนคุณธรรม"

(Moral School)

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

(Moderate Class More Knowledge)

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/mcmk