Reading & Writing

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย

RWEPP : Reading and Writing Evaluation Processing Program
RLEPP : Reading Literacy Evaluation Processing Program
LSpEPP : Listening and Speaking Evaluation Processing Program

ปีการศึกษา 2565

ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565) *** ้ทำแบบบันทึกคะแนนเพิ่มเติมให้
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP P.1-6 (July 65) > แบบบันทึกคะแนน ป.1-6
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-3 (July 65) > แบบบันทึกคะแนน .1-3
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-6 (July 64) > แบบบันทึกคะแนน .1-6 (สำหรับ สพม.)
> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) (แถมฟรี)

ปีการศึกษา 2564

ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม หรือ สิงหาคม 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP P.1-6 (July 64) หรือ RWEPP P.1-6 (August 64)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-3 (July 64) หรือ RWEPP M.1-3 (August 64)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-6 (July 64) หรือ RWEPP M.1-6 (August 64)
> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) (แถมฟรี)

ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >
RWEPP P.1-6 (December 63)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-3 (December 63)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6 : ดาวน์โหลด >
RWEPP M.1-6 (December 63)
> โปรแกรมประมวลผลการฟังและการพูด ป.1-3 : ดาวน์โหลด >
LSpEPP P.1-3 (December 63) (เฉพาะเขตพื้นที่พิเศษ)
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) (แถมฟรี)

> ผลการอ่านการเขียน ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 <

ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563)
กรณีเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่จัดสอบภายในเดือนสิงหาคม ปรับใหม่ให้แล้ว ครับ...
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 สอบเดือนสิงหาคม : ดาวน์โหลด >
RWEPP P.1-6 (August 63)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP P.1-6 (July 63)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-3 (July 63)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-6 (July 63)
> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) (แถมฟรี)

* ข้อมูลเฉพาะ สพป.เชียงราย เขต 2... ผลการอ่านการการเขียน ครั้งที่ 1/2563 ทั้ง ป.1-6 และ ม.1-3 (ดาวน์โหลด... Excel)
ข้อมูลแต่ละโรงเรียน (
Google Drive)

ปีการศึกษา 2562

ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2562 (ภาคเรียนที่ 2/2562)

> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 > RWEPP P.1-6 (November 62) Edit1
> คำอธิบายการใช้โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 >
ReadMe_RWEPP P.1-6 (November 62)
> เข้าเว็บไซต์... >
e-MES สพฐ.
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) (แถมฟรี)

ครั้งที่ 1 : กันยายน 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) สำหรับระดับชั้น ม.1-3
> โปรแกรมประมวลผล "การวัดและประเมินลการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม" (Reading Literature) ชั้น ม.1-3 >
RLEPP M.1-3 (September 62)
> โปรแกรมประมวลผล "การวัดและประเมินลการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม" (Reading Literature) ชั้น ม.1-6 >
RLEPP M.1-6 (September 62)

ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) สำหรับระดับชั้น ป.1-6
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 >
RWEPP P.1-6 (June 62)
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) (แถมฟรี)

ปีการศึกษา 2561

ครั้งที่ 4 : มกราคม 2562 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >
RWEPP P.1-6 (January 62)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RLEPP_PISA M.1-3 (January 62)
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) (แถมฟรี)

ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2561 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >
RWEPP P.1-6 (November 61)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด >
RLEPP_PISA M.1-3 (November 61)
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ) / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW) (แถมฟรี)

ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2561 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP P.1-6 (August 61) นักเรียนสูงสุด 400 คน
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >
RWEPP P.1-6 (August 61) นักเรียนสูงสุด 600 คน
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด >
RLEPP_PISA M.1-3 (August 61) (คะแนน ชั้น ม.2 ตามข้อสอบน่าจะไม่ถูกต้อง)
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)

ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2561 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP P.1-6 (June 61) นักเรียนสูงสุด 400 คน
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >
RWEPP P.1-6 (June 61) นักเรียนสูงสุด 600 คน
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด >
RLEPP_PISA M.1-3 (June 61) (แถมฟรี)
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)

ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ 4 : มกราคม 2561 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด >
RWEPP P.1-6 (January 61)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RLEPP_PISA M.1-3 (January 61)
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)
> แถมฟรี : ไฟล์ฟอนต์ตัวหนังสือคัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ : ดาวน์โหลด > Fonts_SW (แถมฟรี)
>
ที่มาของฟอนต์ SW / ตัวอย่างใบงานฟอนต์ SW

ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2560 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 : ดาวน์โหลด > RWEPP P.1-6 (November 60)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 : ดาวน์โหลด > RLEPP M.1-3 (November 60)
> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)
> แถมฟรี : ไฟล์ฟอนต์ตัวหนังสือคัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ : ดาวน์โหลด > Fonts_SW (แถมฟรี)
*** (สำหรับเครื่องมือประเมินฯ สพฐ. เน้นย้ำ
ห้ามเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์) ***

ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2560 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 (นักเรียน 400 คน)
>
โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 (นักเรียน 600 คน)

ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)
> สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คู่มือการสอบอ่านเขียน 2560
> สื่งที่ส่งมาด้วย 3 ตัวอย่างคำสั่ง
> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 (นักเรียน 200 คน)
>
โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 (นักเรียน 400 คน)
>
โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 (นักเรียน 200 คน)
>
โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 (ม.1 มี 28 ข้อ)
>
โปรแกรมประมวลผลการอ่านแนว PISA ม.1-3 (นักเรียน 600 คน)
>
ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)

ปีการศึกษา 2559

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 4 (เดือนมกราคม 2560)
(Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)
1.
คำชี้แจงประเมินการอ่านเขียนฯ (PDF)
2. เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนฯ (PDF)
3.
หนังสือ ที่ศธ 04044/ว40 เรื่อง การวัดและประเมินการอ่ํานออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559
4. โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียนฯ (RWEPP) ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 4 (มกราคม 2560 : นำผลไปรายงานในระบบ e-MES)
(แก้ไข ป.3 และ ป.4-6 แล้ว)
5.
ไฟล์ Word แบบกรอกคะแนน
(Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)
1.
โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2559)
2. เครื่องมือประเมินฯ ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2559 (Word & PDF)

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2559)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyVmJOT1A4OWRNdWc/view?usp=sharing

รายงานผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ปลายภาคเรียนที่ 1)
โปรแกรมประมวลผลการประเมินความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
(Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

(ดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรมประมวลผล : RWEPP_59-1 ด้านล่าง)
ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 15 มีนาคม 2559)

ผลการอ่านเขียน ป.1 ครั้งที่ 2.xlsx

โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1
เพื่อการรายงานการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 (ครั้งที่ 2/2558 : 15 มีนาคม 2559)
(พัฒนาจากไฟล์ "แบบฟอร์มกรอกคะแนน" ของ สพฐ.)

https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDpjNDYwNDU3YjFjYzk1NWU

(ดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบการอ่านฯ.xlsx ด้านล่าง)
โปรแกรมประมวลผลการอ่านและการเขียน
(Reading & Writing Evaluation Processing Program : RWEPP)
เพื่อการรายงานระบบ e-MES สพฐ. (ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2559)

(ดาวน์โหลดไฟล์ RWEPP (Edit-Province).xlsx ด้านล่าง)
ผลการประเมินการอ่านและการเขียน ระบบ e-MES ครั้งที่ 5 สพป.เชียงราย เขต 2

eMES_5.xlsx

ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพื่อรายงาน สพฐ. วันที่ 5 ตุลาคม 2558)

Reading P1 T1.xlsx

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2559)

เว็บไซต์ต่างๆ ที่เผยแพร่ "โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียนฯ"