DL Phrapariyattidhamma School

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ประจำปี
งบประมาณ 2565
ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย

รูปภาพกิจกรรม และ ไฟล์นำเสนอ การศึกษาดูงานฯ (วันที่ 10 สิงหาคม 2565)

รูปภาพกิจกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

วุฒิบัตรการศึกษาดูงาน วัดพุทธิวงศ์วิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)
27-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย

(โดย... สพม.เชียงราย)DLTV - DLIT
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2563