Share4Teacher

S4T : Share for Teacher (รวมสื่อและความรู้ต่างๆ)

รวม เรื่อง #พื้นฐานการวิจัยสำหรับครู จำนวน 9 ตอน

ตอนที่ 1 หลักการพื้นฐานในการวิจัย ==> https://youtu.be/wqTXkIQey48
ตอนที่ 2 องค์ประกอบและกระบวนการวิจัย ==> https://youtu.be/-5x8l9kMiyw
ตอนที่ 3 การกำหนดหัวข้อการวิจัย ==> https://youtu.be/ekOsbtcrOBc
ตอนที่ 4 การวิจัยเชิงสำรวจและการศึกษารายกรณี ==> https://youtu.be/C-_bKT3aKfI
ตอนที่ 5 การวิจัยประเมินหลักสูตร ==> https://youtu.be/Or4TmmnEHbQ
ตอนที่ 6 การวิจัยเชิงทดลอง ==> https://youtu.be/l2EnX9lYjjI
ตอนที่ 7 การวิจัยปฏิบัติการ ==> https://youtu.be/En7_tVOzmf0
ตอนที่ 8 การวิจัยและพัฒนา ==> https://youtu.be/_zRANU-KuA0
ตอนที่ 9 คุณภาพของเครื่องมือและการเขียนรายงานวิจัย ==> https://youtu.be/OOfVe-v5OlY

https://drive.google.com/file/d/1g9vj_LqKqaZVpZ6oronC81_8tmwOL2N9/view?usp=sharing

- สรุปงานวิจัย :
การนิเทศการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคานวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดย... พรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

- Teaching Kids to Read and Write คลิปโดย... Teaching Kids to Read and Write
- ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย... ครูอาชีพดอทคอม
- แจกโปรแกรมครูประจำชั้น 20 โปรแกรม โดย ... HONGPAKKROO.COM
- แจกฟรี 500 ฟอนต์ไทย : ไทยเฟซ รูปลักษณ์อักษรไทย โดย... https://salehere.co.th