โรงเรียนบนพื้นที่สูง

โครงการโรงเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเยาวชนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2563

https://drive.google.com/file/d/1vcY0fjDRy26B1XyrbxvC7q5hEpbI6hss/view?usp=sharing

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง

1. แผนการจัดกิจกรรม ระดับชั้น ม.1

2. แผนการจัดกิจกรรม ระดับชั้น ม.2

3. แผนการจัดกิจกรรม ระดับชั้น ม.3

4. ตารางการนิเทศส่งโรงเรียน ครั้งที่ 1

การประชุมคณะทำงานฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 : ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- รูปภาพการประชุมคณะทำงานฯ (9 ตุลาคม 2563)

- ไฟล์นำเสนอการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเยาวชนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย (ผอ.ดร.ตุนท์ ชมชื่น)

- แบบฟอร์มโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ของโรงเรียนบนพื้นท่ี่สูง (10 โรงเรียน)

โครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารฯ

31 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

* * * * * * * * * * *

1. ไฟล์นำเสนอ

1.1 ศน.พรมเมือง เทวตา

1.2 ศน.ณภัทร จันทรา

- นิตยสารสุข

2. ภาพกิจกรรมการอบรมฯ