Link

สัพเพเหระ... จิปาถะ... ซะป๊ะ... ซะปัง...
(กำลังทะยอยรวบรวมให้)

ลิงค์เว็บไซต์หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
วิดีทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

วิดีทัศน์สำหรับครู (10-15 นาที)

วิดีทัศน์สำหรับนักเรียน (10-15 นาที)

บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

(ผู้สอน : ผศ.เปรมฤดี เนื้อทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

เรื่องที่ 1 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน การนำค่าประมาณไปใช้

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

เรื่องที่ 2 ตอนที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

เรื่องที่ 2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Modal

เรื่องที่ 3 แบบรูปของจำนวน

บทที่ 2 มุม

(ผู้สอน : อ.ศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

เรื่องที่ 4 การวัดขนาดของมุม

เรื่องที่ 5 การสร้างมุม

บทที่ 3 เส้นขนาน

ผู้สอน : อ.ศรีประภา เหล่าโชคชัยกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เรื่องที่ 6 เส้นขนาน

เรื่องที่ 6 เส้นขนาน

บทที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

(ผู้สอน : ผศ.สุภาพร สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

บทที่ 5 เศษส่วน

(ผู้สอน : ผศ.สุภาพร สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

เรื่องที่ 10 เศษส่วนที่เท่ากันและเศษส่วนอย่างต่ำ

เรื่องที่ 11 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

เรื่องที่ 12 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ

เรื่องที่ 10 เศษส่วนที่เท่ากันและเศษส่วนอย่างต่ำ

เรื่องที่ 11 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

เรื่องที่ 12 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ

บทที่ 6 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

(ผู้สอน : ผศ.สุภาพร สุขเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

เรื่องที่ 10 เศษส่วนที่เท่ากันและเศษส่วนอย่างต่ำ

เรื่องที่ 11 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

เรื่องที่ 12 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ

เรื่องที่ 13 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ การเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละและการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกิน

เรื่องที่ 10 เศษส่วนที่เท่ากันและเศษส่วนอย่างต่ำ

เรื่องที่ 11 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง

เรื่องที่ 12 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ

เรื่องที่ 13 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ การเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละและการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกิน

บทที่ 7 ทศนิยม

(ผู้สอน : ผู้สอน : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เรื่องที่ 21 ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่องที่ 22 หลัก ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักและการเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่องที่ 23 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปเศษส่วน

เรื่องที่ 21 ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่องที่ 22 ตอนที่ 1 หลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

เรื่องที่ 22 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่องที่ 23 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปเศษส่วน และการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ได้ลงตัวในรูปทศนิยม

บทที่ 8 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

(ผู้สอน : ผู้สอน : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เรื่องที่ 24 การบวก การลบทศนิยม

เรื่องที่ 25 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่องที่ 26 การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

เรื่องที่ 27 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ตอนที่ 24.3 และ 25.3)

เรื่องที่ 28 แบบรูปของทศนิยม

เรื่องที่ 24 ตอนที่ 1 การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่องที่ 24 ตอนที่ 2 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่องที่ 24 ตอนที่ 3 โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่องที่ 25 ตอนที่ 1 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ

เรื่องที่ 25 ตอนที่ 2 การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เรื่องที่ 25 ตอนที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

เรื่องที่ 26 การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม

เรื่องที่ 27

เรื่องที่ 28 แบบรูปของทศนิยม

บทที่ 9 บทประยุกต์

เรื่องที่ 29 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์

เรื่องที่ 30 ความสัมพันธ์ของเศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ

เรื่องที่ 31 ร้อยละของจำนวนนับและโจทย์ปัญหาร้อยละ

เรื่องที่ 32 ร้อยละกับการลดราคา

เรื่องที่ 33 ร้อยละกับการหากำไร ขาดทุน

เรื่องที่ 34 การหาร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์

บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 11 รูปสามเหลี่ยม

บทที่ 12 รูปวงกลม