กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565 : รับมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชั้น ป. 4-6 ณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

22 เมษายน 2565 : นำเสนอกรอบงานและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศฯ ให้แก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 16 คน/รูป ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

19 เมษายน 2565 : ร่วมพิธีสักการะพระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิ เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธฺิ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทุกกลุ่ม) ณ สพป.เชียงราย เขต 2(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

18 เมษายน 2565 :
(1) ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ ประเด็น การสรุปแผนงานโครงการประจำปีการศึกษาา 2564 การจัดทำแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2565 การดำเนินงานดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. อื่นๆ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

(2) ต้อนรับ และนำเสนอกรอบและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศฯ ให้แก่นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (นางสาวประทินทิพย์ สลีสองสม นายรัฐเขต แรงทน และนางสาวณัฐกฤตา กันทาใจ) ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

11 เมษายน 2565 : รับมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชั้น ป. 1-3 ณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

7 เมษายน 2565 : ร่วมวางหรีดศพ นางสาวรัศมี ทองคำ (นางรัศมี พรมเลข) ภรรยา นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการเชียงราย อดีต ศึกษาษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 9 ต.แม่อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

4 เมษายน 2565 : ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ได้แก่ การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และรับฟังนโยบายการดำเนินงานจากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ผอ.กลุ่มต่างๆ) ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

3-5 เมษายน 2565 : (นางกังสดาล แจ้งมณี นายสุวิทย์ บั้งเงิน และนางชญารุณี ฟองแก้ว : บุคลากรกลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ