กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนสิงหาคม 2564

30 สิงหาคม 2564 :
-
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานการประเมิน การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พิจารณาคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเพื่อส่งสริมคุณธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

27 สิงหาคม 2564 :
- ประชุม
ศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2564 สรุปงานที่ผ่านมา วางแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป และคัดเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

26 สิงหาคม 2564 :
- ประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส เรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพโดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมทักษะอาชีพการส่งเสริมให้โรงเรียนขยายโอกาส ได้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ เข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม Zoom. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

24 สิงหาคม 2564 :
- ประชุมออนไลน์
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา มีครูจาก 6 โรงเรียนในโครงการเข้าร่วมจำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

20 สิงหาคม 2564 :
- ประชุม นิเทศ ติดตาม การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่
21 และโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี แบบออนไลน์ และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงเรียน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

15 สิงหาคม 2564 :
- ประชุมประเมินอภิมานผลการดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุม
กลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

14 สิงหาคม 2564 :
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

11 สิงหาคม 2564 :
- ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(งานภาษาไทย งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

5 สิงหาคม 2564 :
- ร่วมประชุมคณะกรรมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร ประจำปี 2564
(โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

4 สิงหาคม 2564 :
- ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบการนิเทสภายในสถานศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องเรียน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

3 สิงหาคม 2564 :
- ประชุมหารือการวางแผนการทำงานประจำเดือนสิงหาคม 2564
ได้แก่ ผลการการประชุมคณะอำนวยการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 และการติดเชื้อฯ ของผู้ปกครองนักเรียน การนิเทศโรงเรียนประจำเดือนสิงหาคม (ใช้รูปแบบออนไลน์เท่านั้น) การจัดสอบ RT, NT และ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 และ Work From Home ประำจเดือนสิงหาคม เป็นต้น ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

2 สิงหาคม 2564 :
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคลิปการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน
ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)