กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนมิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2564 :
(1) ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านเขียนได้ทุกคน" เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


(2) จุดกิจกรรมอำลาศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 (ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม และ ศน.เสกสรรค์ สิธิวัน) ย้ายไปสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1) และเจ้าหน้าที่ธุรการ (น.ส. ศิริพร เกษแก้ว) ย้ายไป ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564

25 มิถุนายน 2564 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประเด็นสำคัญได้แก่ ขอบคุณการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มาตรการประหยัด การขอจัดการเรียนการสอน On Hand การสังเคราะห์ SAR นโยบายและจุดเน้น สพป.เชียงราย เขต 2 โครงการภาษาไทย/โครงการวิชาชีพโรงเรียนบนพื้นที่สูง และประเด็นอื่นๆ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

18 มิถุนายน 2564 : ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยคณะผู้บริหาร (ผอ./รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม) ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

15 มิถุนายน 2564 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 2) โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 โดยศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน/ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ผอ.กลุ่มต่างๆ (ตามคำสั่ง สพป. 186/2564 ลงวันที่ 4 พ.ค.64)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

14 มิถุนายน 2564 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 โดยศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน/ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ผอ.กลุ่มต่างๆ (ตามคำสั่ง สพป. 186/2564 ลงวันที่ 4 พ.ค.64)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

11 มิถุนายน 2564 : ประชุมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย สำหรับเครือข่าย สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

10 มิถุนายน 2564 : ทำกิจกรรม 5 ส. ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ บริเวณโต๊ะทำงาน ห้องประชุม มุมรับแขก และห้องเก็บของ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

9 มิถุนายน 2564 :
(ช่วงเข้า :
09.00 น.) นำเสนอกรอบการดำเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ป.โท วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย จำนวนรวม 20 คน ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

(บ่าย : 15.00 น.) ประชุมวาระเร่งด่วน ประเด็นจากการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อนำไปไปสู่การปฏิบัติ เช่น การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน 5 รูป (On Site /On Hand /Online /On Air /On Demand & Blended) และจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

7 มิถุนายน 2564 :
-09.00-12.00 น. : เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video Conference การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สพฐ. (นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา) ร่วมกับกลุ่ม DLIC สพป.เชียงราย เขต ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด) (คลิก... > >> ดูคลิปสรุปการประชุมทางไกลฯ)


-
13.00-16.30 น. : ประชุมศึกษานิเทศก์ (คณะกรรมการดำเนินงานการตรวจสอบและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1 มิถุนายน 2564 : ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระด่วน) ประเด็นพิจารณา ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2564 (การขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)