กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนมีนาคม 2565

29 มีนาคม 2565 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

11-13 มีนาคม 2565 : ร่วมประชุมชี้แจงฯ และปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินภาค ค (สอบสัมภาษณ์) บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) ณ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ. เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

10 มีนาคม 2565 :

(1) อบรมขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ให้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการ 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังวิทยา บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี) บ้านป่าบง ปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) เจดีย์หลวงพิทยา บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮีคค็อก) อนุบาลเวียงป่าเป้า และป่างิ้ววิทยา ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

(2) ร่วมประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ขอบคุณทุกฝ่ายในการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ การประเมินโรงเรียนคุณภาพและห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบายและจุดเน้น CR2Q-Ed. & CR2ACTS Model ปีการศึกษา 2564 การนิเทศติดตามการสื่อสารภาษ่าไทย ภาษาอังกฤษ และการอ่านขั้นสุง เป็นต้น ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

7 มีนาคม 2565 :

(1) ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ได้แก่ การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และรับฟังนโยบายการดำเนินงานจากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ผอ.กลุ่มต่างๆ) ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

(2) ร่วมกิจกรรมมอบหนังสือโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ (บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด (จำนวน 10 โรงเรียน) ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่ง อนุบาลแม่ลาว ธารทองวิทยา (ป่ารวก) บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านแม่ต๋ำ บ้านวาวี อนุบาลเวียงป่าเป้า โป่งน้ำร้อนวิทยา และบ้านโป่งเทวี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

3 มีนาคม 2565 :
(1) นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ชั้น ป.1 พร้อมทั้งมอบหนังสือบริจาค จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ให้แก่ โรงเรียน ตชด. (ศกร. อินทรีอาสา) บ้านห้วยน้ำกืน) ต.วาวี
(2)
นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านบ้านเลาลี บ้านวาวี โป่งกลางน้ำประชาสรรค์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

2 มีนาคม 2565 : นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายบัณฑิต ไชยวงค์ และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคร้ และคณะครู ให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะการใช้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1 มีนาคม 2565 :
(1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็ยพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิทศก ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

(2) นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ บ้านแม่ตาช้าง บ้านดอนสลี บ้านห้วยน้ำเย็น ชุมชนดอยช้าง และบ้านแสนเจริญ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ