กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนมกราคม 2565

27 มกราคม 2565 : ร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด ที่ใช้หรือประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แต่ขาดแคลนอุปกรณ์ DLTV ประจําปีงบประมาณ 2565-2567 (โดย กลุ่ม DLICT) ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

17 มกราคม 2565 : ร่วมพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ Handy Sense โครงการอัจริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)” ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

7 มกราคม 2565 : ร่วมประชุมคณะกรรมการร่าง TOR การจัดทำสื่อและการบริการวิชการต้นแบบของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ขอบเขต "การจ้างงานทำวิดีทัศน์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต ของโรงเรียนบ้านดอยช้าง" (ตั้งแต่วันที่ 16-21 ม.ค. 2565 ) ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย) (โดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

5 มกราคม 2565 : ประชุมชี้แจงการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพตามนโยบายจุดเน้น CR2ACTS & CR2Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ประธานคณะกรรมการ (ประธานศูนย์เครือข่ายฯ) /กรรมการและเลชานุการ ศูนย์เครือข่ายฯ ละ 2 คน ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

3 มกราคม 2565 : ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจจากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 (ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องทำงานของแต่ละท่าน สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ