กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนพฤศจิกายน 2564

29 พฤศจิกายน 2564 : ประชุมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (คณะศึกษานิเทศก์ และ นางสาวกฤตพร กองบุญ ครูแกนนำโรงเรียนชุมชนบ้านป่านก่อดำ เป็นวิทยากร) ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Online) ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

26 พฤศจิกายน 2564 : ประชุมดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

24-25 พฤศจิกายน 2564 : รับการนิเทศเชิงประจักษ (โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ) โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณกับการเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง รงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

19 พฤศจิกายน 2564 : ประชุมเตรียมความพร้อม รับการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ โดย รมช. ศึกษาธิการ และคณะ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณกับการเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

18 พฤศจิกายน 2564 : ประชุมเตรียมความพร้อม รับการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ โดย รมช. ศึกษาธิการ และคณะ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณกับการเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง
ณ ห้องประชุมสนฉัตร
สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

15-16 พฤศจิกายน 2564 : นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณกับการเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

11 พฤศจิกายน 2564 : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ โดย รมช. ศึกษาธิการ และคณะ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณกับการเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

9 พฤศจิกายน 2564 : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณกับการเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

3 พฤศจิกายน 2564 : ประชุมศึกษานิเทศก์ สรุปผลการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และประชุมการดำเนินงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณกับการเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

2 พฤศจิกายน 2564 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (วันที่ 2) อ.แม่ลาว : โรงเรียนบ้านดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง บ้านห้วยส้านพลับพลา โป่งแพร่วิทยา บัวสลีวิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อนุบาลจอมหมอกแก้ว อนุบาลแม่ลาว บ้านต้นยาง อ.พาน : ริมวัง 1 ริมวัง 2 ชุมชนทุ่งป่าแดด .บ้านหนองบัว พานพสกสวัสดิ์ อ.ป่าแดด : ป่าแงะวิทยา บ้านแม่พุง บ้านสักพัฒนา บ้านโป่ง โรงช้างวิทยา อ.แม่สรวย : บ้านห้วยสะลักวิทยา บ้านห้วยหญ้าไซ บ้านดอนสลี บ้านห้วยมะแกง บ้านหัวฝาย บ้านปางกิ่วฯ ชุมชนดอยช้าง อ.เวียงป่าเป้า : ป่างิ้ววิทยา บ้านป่าสัก และบ้านโป่งเทวี

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1 พฤศจิกายน 2564 : ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 อ.พาน : โรงเรียนบ้านถ้ำ บ้านป่าตึง บ้านเจริญเมือง ร่องธารวิทยา ธารทองวิทยา (ป่ารวก) บ้านม่วงคำ ทานตะวันวิทยา บ้านฝั่งตื้น ปูแกงฯ อนุบาลพาน โป่งทะลายใหม่เจริญ แม่อ้อประชารัฐ บ้านแม่อ้อนอก บ้านสันต้นคู่ อ.แม่สรวย : บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อยสุนทรราษฏร์วิทยา บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก บ้านปางอ้อย บ้านดินดำ เจดีย์หลวงพิทยา บ้านแม่ผักแหละ บ้านป่าตึงงาม บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านวาวี ดอยเวียวิทยา บ้านเลาลี อ.เวียงป่าเป้า : บ้านห้วยม่วง .บ้านห้วยโป่ง .บ้านปางอ่ายห้วยชมภู .บ้านทุ่งยาว บ้านโฮ่ง .บ้านทุ่งม่าน อนุบาลแม่ขะจาน

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ