กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนพฤษภาคม 2564

31 พฤษภาคม 2564 :
1. ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประเด็นสำคัญได้แก่ เรื่องจากที่ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประจำแต่ละอำเภอ การปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรายงานผลการสอ RT, NT และ O-NET ปีการศึกษา 2563 และประเด็นอื่นๆ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

2. คัดแยกสื่อ/ใบงาน ชั้น ป.1-6 ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมมอบให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดฯ ที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน รวม 29 โรงเรียน

3. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ศน.กังสดาร แจ้งมณี

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

25 พฤษภาคม 2564 : คัดแยกสื่อ/ใบงาน ชั้น ป.1-6 รับมอบจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมมอบให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดฯ ที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน รวม 29 โรงเรียน

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

24 พฤษภาคม 2564 :
(1) ร่วมกิจกรรมคัดค้านร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... นำโดยผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรในสำนักงานฯ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

(2) ประชุมศึกษานิเทศก์วาระเร่งด่วน การเตรียมประเด็นนำเสนอการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ และผู้ทรงฯ (วันที่ 27 พ.ค.64 ) ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

19 พฤษภาคม 2564 : ประชุมคณเะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

14 พฤษภาคม 2564 : ประชุมศึกษานิเทศก์วาระเร่งด่วน การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 และการสำรวจข้อมูลการเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่โควิด 2019 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

13 พฤษภาคม 2564 : (เช้า) ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ (ITA) (บ่าย) ประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

11 พฤษภาคม 2564 : ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ ประเด็นสำคัญได้แก่ การประชุม ผอ.เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (การเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564) และการปรับปรุงเนื้อหาเอกสารการขับเคลื่อนนโยบาย สพป.เชียงราย เขต 2 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

7 พฤษภาคม 2564 : ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)