กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนธันวาคม 2564

30 ธันวาคม 2564 : ประชุมและปรึกษาหารือเพื่อวางแผนและเตรียมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพตามนโยบายจุดเน้น CR2ACTS & CR2Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

29 ธันวาคม 2564 :
(ช่วงเช้า) ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ : ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีทำบุญพระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)(่ช่วงบ่าย) ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 3 สีเกมส์ และกิจกรรมแลกและแจกของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ สวนแก้วรีสอร์ท อ.แม่ลาว จ .เชียงราย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

27 ธันวาคม 2564 : ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลประมวลผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพตามนโยบายจุดเน้น CR2ACTS & CR2Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียน ๆ ละ 1 คน (รุ่นที่ 1 อำเภอป่าแดด แม่ลาวและอำเภอพาน รุ่นที่ 2 อำเภอแม่สรวยและเวียงป่าเป้า) ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

24 ธันวาคม 2564 :
(ช่วงเช้า) พิธีมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อ ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียน ((จำนวน 40 โรงเรียน) ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)(่ช่วงบ่าย) ประชุมวางแผน/เตรียมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และผู้เรียนคุณภาพ ตามนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed. Model ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

21 ธันวาคม 2564 : ประดับและตกแต่งห้องทำงาน (ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต ๒


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

20 ธันวาคม 2564 : ประชุมต้อนรับและนำเสนอกรอบงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต ๒


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

17 ธันวาคม 2564 : ร่วมประชุมคณะกรรรมการและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

16-17 ธันวาคม 2564 : ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม Z00m ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

8 ธันวาคม 2564 : ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ และประเด็นอื่นๆ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต ๒


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ