กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนตุลาคม 2564

18 ตุลาคม 2564 : ประชุมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ร่างแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมดันแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

12 ตุลาคม 2564 : ประชุมและอบรมการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

7 ตุลาคม 2564 : ประชุมต้อนรับ รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต 2 ดูแลกลุ่มนิเทศฯ (นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง) คณะศึกษานิเทศก์มอบช่อดอกไม้และเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

6 ตุลาคม 2564 : ประชุมศึกษานิเทศก์ (วาระเร่งด่วน) ประเด็นสำคัญได้แก่ การเตรียมต้อนรับ รอง ผอ.เขตพื้นที่ การศึกษาฯ (รองฯ ธรรมรัฐ นุชเนื่อง : ดูแลกลุ่มนิเทศฯ ) การสรุปการทำ OT ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิประจำอำเภอ การเตรียมประเด็นการประชุม (วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.) เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

4 ตุลาคม 2564 : ร่วมพิธีต้อนรับ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
1. นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
(ตำแหน่งเดิม : ผอ.ร.ร.บ้านวังร่อง อ.หล่มสัก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2)
2. นายอาวุทธ์ (ขันนะลา) มีขันเพชร (ตำแหน่งเดิม : ผอ.ร.ร.มักกะสันพิทยา สพม.เขต 1 กทม.)
3. น.ส.วรนันท์ รวมสุข (ตำแหน่งเดิม : ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 2)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

1 ตุลาคม 2564 :
- ร่วม
กิจรรมต้อนรับและอำลาเจ้าหน้าธุรการห้องนิเทศฯ (ต้อนรับ นายจักราวุธ เปลินศิริ : พี่เลี้ยงเด็กพิการ /นางสาวสาวิกา กองหล้า : ลาออก) ณ ร้านอาหารสวนหลังบ้าน อ.พาน

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ