กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนกันยายน 2564

30 กันยายน 2564 :
- คณะศึกษานิเทศก์ไหว้สักการะพระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย
เพื่อความเป็นสิริมงคลของ สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)- ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเตือนกันยายน ครั้งที่ 9/2564 ประเด็นสำคัญได้แก่ การสรุปงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต ๒

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

29 กันยายน 2564 :
- (
ช่วงเช้า) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

- (ช่วงบ่าย) ร่วมพิธีเกษียณอายุราชการ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 (นายวรพงษ์ สันติวงค์ และ ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา) และพิธีอำลาการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ของ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 (นายไชยรัตน์ จินะราช) ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

28 กันยายน 2564 :
- ประชุมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online :
ITA Online) ครั้งที่ 2 โครงการสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

27 กันยายน 2564 :
- ร่วม
ประชุมคณะกรรมการการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

22 กันยายน 2564 :
- ประชุ
มพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์ สื่อ นวัตกรรมการสอนภาษาไทย และวีดิทัศน์ นำเสนอการใช้ สื่อ นวัตกรรมการสอน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ในโครงการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

21 กันยายน 2564 :
-
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชน ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

20 กันยายน 2564 :
- ประชุมการ
ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และพิจารณาคัดเลือกผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

18 กันยายน 2564 :
- ประชุมการรายงาน
นวัตกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

15 กันยายน 2564 :
1
) ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)2) ประชุมรับฟังคำชี้แจงการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา มี รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดการประเมินฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

14 กันยายน 2564 :
-
ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

13 กันยายน 2564 :
- ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา ตามแนวทางโครงการโรงเรียนสุจริต
ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

9 กันยายน 2564 :
- ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

2 กันยายน 2564 :
- คณะศึกษานิเทศก์ไหว้สักการะศาลพระภูมิ พระพุทธวิโมกข์ และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 ณ ทุกวันพฤหัสบดี ของเดือนกันยายน 2564

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ