กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

25 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้าน(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

24 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าวฯ บ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยมะซาง บ้าน(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

23 กุมภาพันธ์ 2565 :
(1) ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกลั่นกรองข้อมูลของข้าราชราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย (โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)(2) ประชุมศึกษานิเทศก์ ประเด็นการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ การจัดการทดสอบ RT ชั้น ป.1 /NT ป.3 และการรับมอบหนังสือบริจาค จากบริษัท นามมีบุ๊คส์ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

22 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า บ้านมังกาล่า บ้าน...(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

21 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านดอยเวียงวิทยา บ้านขุนสรวย บ้าน...(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

18 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย เวียงผาวิทยา(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

17 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านกล้วย แม่อ้อประชารัฐ บ้านสิบสอง บ้านห้วยกล้า บ้านผาแดงหลวง บ้านสันก้างปลา ห้วยน้ำขุ่นวิทยา บ้านร้องบง บ้านป่าตึงงาม บ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์) โป่งน้ำร้อนวิทยา บ้านโป่งเหนือ บ้านสันสลี และบ้านห้วยม่วง

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

15 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน บ้านดินดำ บ้านแม่ผักแหละ บ้านห้วยหมอเฒ่า ธารทองวิทยา (ป่ารวก) ร่องธารวิทยา สันกลางวิทยา บ้านปาต๊าก อนุบาลเวียงป่าเป้า

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

14 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปางหก บ้านปางหลวง ท่าก๊อพลับพลาพิทยา บ้านแม่ต๋ำ บ้านท่ามะโอ โป่งแพร่วิทยา บ้านโป่งมอญ บ้านหนองเก้าห้อง บ้านห้วยส้านพลับพลา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

13 กุมภาพันธ์ 2565 : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัวแนศูนย์สอบ (สพป.เชียงราย เขต 2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 จำนวน 9 สนามสอบ ได้แก่ ป่าแงะวิทยา บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง บุญเรืองวิทยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชุมชนบ้านสันจำปา บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ป่างิ้ววิทยา และวัดหนองบัวพิทยา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

12 กุมภาพันธ์ 2565 : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัวแนศูนย์สอบ (สพป.เชียงราย เขต 2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 จำนวน 11 สนามสอบ ได้แก่ ป่าแงะวิทยา บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พานพสกสวัสดิ์ ชุมชนบ้านป่าก่อดำ เจดีย์หลวงพิทยา บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค๊อก) บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) บ้านวาวี ห้วยน้ำขุ่นวิทยา อนุบาลแม่ขะจาน และอนุบาลเวียงป่าเป้า

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

11 กุมภาพันธ์ 2565 : ประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ (สพป.เชียงราย เขต 2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

10 กุมภาพันธ์ 2565 : ประชุมนำเสนอผลการปฎิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

9 กุมภาพันธ์ 2565 :

(1) ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจำสนามสอบ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


(2) ประชุมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

8 กุมภาพันธ์ 2565 : ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 (ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet) นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุม (ช่วงเช้า : ระดับชั้น ป.6 / ช่วงบ่าย : ระดับชั้น ม.3) ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

7 กุมภาพันธ์ 2565 :
(1) ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ได้แก่ การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และรับฟังนโยบายการดำเนินงานจากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ผอ.กลุ่มต่างๆ)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


(2) รับมอบข้อสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 จาก สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) และดำเนินการคัดแยกตามสนามสอบ เพื่อเตรียมส่งมอบและดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และ ชั้น ม.3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

3 กุมภาพันธ์ 2565 : นิเทศ ตรวจสอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้นนโยบาย CR2Q-Ed. Model ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ปูแกง (อินทราราชอุปถัมภ์ ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ) และบ้านม่วงคำ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

2 กุมภาพันธ์ 2565 : ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามจุดเน้น นโยบาย CR2Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และ ศึกษานิเทศก์ทุกคน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ