กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนกรกฎาคม 2564

30 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีงบประมาณ 2564 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วงและบ้านเมืองน้อย อ.เวียงป่าเป้า

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

29 กรกฎาคม 2564 :
(1) ประชุมออนไลน์คณะกรรมการการวิเคราะห์ SAR ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


(2) ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

27 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา และโรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น อ.แม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

23 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว อ.แม่สรวย

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

22 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีงบประมาณ 2564 และนิเทศโครงการส่งเสิรมพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ดอยเวียงวิทยา บ้านแม่ตาช้าง เวียงผาวิทยา บ้านห้วยหินลาดใน บ้านป่าตึง ปางมะกาดวิทยา บ้านขุนลาว บ้านห้วยโป่ง ดอยเวียงผาพิทยา และบ้านแม่ปูนหลวง

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

21 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า บ้านมังกาล่า บ้านขุนสรวย บ้านห้วยกล้า บ้านทุ่งพร้าวฯ บ้านแสนเจริญ บ้านดอยช้าง บ้านห้วยมะแกง บ้านปางมะขามป้อม และแม่ตะละวิทยา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

20 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ บ้านหนองผำ บ้านแม่ผักแหละ บ้านผาแดงหลวง บ้านห้วยมะซาง และบ้านโป่งนก

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

19 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนริมวัง 1 ริมวัง 2 บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยไคร้ บ้านปางหลวง บ้านปางหก บ้านวาวี บ้านเลาลี บ้านปางกิ่วฯ และบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

16 กรกฎาคม 2564 :
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบอบรมออนไลน์ เพื่อทบทวนสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยบนพื้นที่สูง เพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งการสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์วิธีการดำเนินงานและการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)-ร่วมถ่ายภาพการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สพป.เชียงราย เขต 2 และอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564" วันสุดท้าย ของระยะที่ 1 (ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 )

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

12-16 กรกฎาคม 2564 :
- ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 อบรมออนไลน์ "หลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564" ระยะที่ 1
ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

9 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้น สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2564 /นิเทศติดตามโรงเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้ (Active Learning)
/นิเทศติดตามโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศน.พรทิพา พุทธวงค์, ศน.พรมเมือง เทวตา, ศน.กังสดาร แจ้งมณี และ ศน.ณภัทร นวลจีน : โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา บ้านห้วยส้านพลับพลา บ้านท่ามะโอ บ้านต้นยาง บ้านป่าบง บ้านป่าบงท้าวแก่นจ้นทน์ ชุมชนบ้านสันจำปา และโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

8 กรกฎาคม 2564 :
- นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้น สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2564
(ศน.พรทิพา พุทธวงค์ : โรงเรียนห้วส้านยาววิทยา และอนุบาลจอมหมอกแก้ว)
-
นิเทศติดตามโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายและจุดเน้นฯ (ศน.กังสดาร แจ้งมณี และ ศน.ณภัทร นวลจีน : โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง โป่งปูเฟือง และบ้านหัวฝาย)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

2 กรกฎาคม 2564 : ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)