กิจกรรมนิเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 2

เดือนพฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565 : ประชุมครูวิชาการโรงเรียน (ระบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

9 พฤษภาคม 2565 : คัดแยกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ชั้น ป.1-6 ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่นักเรียนไม่เกิน 60 คน จำนวน 37 โรงเรียน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

6 พฤษภาคม 2565 : การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565 (ผ่าน Google Meet) ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

5 พฤษภาคม 2565 : กราบสักการะบูชา พระพุทธวิโมกข์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย ประจำสำนักงานฯ เพื่อเป็นสิริมงคล ส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

3 พฤษภาคม 2565 : ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำสัปดาห์ ประเด็น ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผอ.เขตฯ พื้่นที่การศึกษาทั่วประเทศ การศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ การเตรียมตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในสังกัด และกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ของศึกษานิเทศก์ เป็นต้น

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

2 พฤษภาคม 2565 : ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ได้แก่ การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และรับฟังนโยบายการดำเนินงานจากผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ผอ.กลุ่มต่างๆ) ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 2 สพป.เชียงราย เขต 2


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

กิจกรรมนิเทศเดือนอื่นๆ