ศน. สุวิทย์ บั้งเงิน
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สรุปผลการปฏิบัติงานและการนิเทศการศึกษา

ปี พ.ศ. 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

ปี พ.ศ. 2564

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มืถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

ปี พ.ศ. 2563

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

กันยายน 2563

สิงหาคม 2563

กรกฎาคม 2563

มืถุนายน 2563

พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563

มีนาคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มกราคม 2563

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

https://drive.google.com/file/d/1ROohPFusDW68OwCzAp1e6QQrtkXv8Duj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-QV1VqttB2Eih9PpKXVrnLTpDA91TpOz/view
https://drive.google.com/file/d/10uy8Zip00R1lzA1e2sq---9gMB0hgTEm/view
https://drive.google.com/file/d/1DAwsJ6kWtuYXsm1echVou4kWwnxshMGw/view
https://drive.google.com/file/d/1xka5F2SgEANootuGJXte4OxK3lrkuquI/view
https://drive.google.com/file/d/1ScpdnU2Gg7peu1ct2Zm_Jq3QlfN-0XwJ/view

ปี พ.ศ.2555

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

https://drive.google.com/file/d/1TsrxqpzdCbi-Wu4lT1MrT5v30jLc0IoJ/view
https://drive.google.com/file/d/1DczFOrpcSYms6RUXPGdYIIdI1TpCD_of/view
https://drive.google.com/file/d/1ywzjng43YKsM2TKmW2TagEEh2VyYmYb8/view
https://drive.google.com/file/d/15OQxj-tXZXa-9SJwdnfMJXPM1GTYGXuz/view
https://drive.google.com/file/d/1bI_p1qSMks9yo64Whj3aOmtjVelq7p42/view

ปี พ.ศ.2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560