กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาเรียนรวม)


http://www.spcr.go.th/2014/

เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย


แผนปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดเชียงราย ปี 2560