"การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน" 
(05/08/60 : 13.30 น.)
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04279/ว232 ลงวันที่ี 1 กันยายน 2560

VTR การประชุมทางไกล 
"การสำรวจข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก" 
(05/07/60 : 10.00 น.)

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรในปี 2557)
< < <  เข้าเว็บไซต์  > > >

แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน
และมาตรฐานการการจัดการศึกษาทางไกล
(Distance Learning Standard)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/11szCQlUD8UyRXvKA-EDtTzCL5F8nhlD7/view?usp=sharing                    
  https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyOG5tYkhTN1lXQUk/view?usp=sharing


เครื่องมือนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
                                                            1. เครื่องมือนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา (PDF / Word)
                                                            2. เครื่องมือนิเทศครูผู้สอน (PDF / Word)
                                                            3. เครื่องมือนิเทศนักเรียน (PDF / Word)

ระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล DL Thailand
https://sites.google.com/a/korat1.go.th/dlreport2017/

OBEC Content Center : คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

http://contentcenter.obec.go.th/m/

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyTGpHWjMyUmg4Q0E/view?usp=sharing

 


  
รายงานการวิจัย เรื่อง การนำเสนอคุณลักษณะของ  Authoring Tool 
เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สพฐ.

คุณลักษณะของ Authoring Tool เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สพฐ.https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo3YTJhZjcxYTE0OTc0MGFmหลักสูตรต้นแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  "iClassroom" ชั้น ป.4https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyRjk0UFJJaHJSdkk/view?usp=sharing
วิถึสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21
 
(วิจารณ์  พานิช)


https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDoxMmMwODg1MjkwOWYwMDdh

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2016"


http://dltv.feedback180.com/login

โรงเรียนขนาดเล็กประเมินการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

(ตามหนังสือที่ ศธ 04044/ว5398 ลว. 13 พ.ย. 58)การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

https://www.youtube.com/watch?v=EXuTFu38Rjs           https://www.youtube.com/watch?v=rg37kafMsWk
                                                 ผมขอฟ้องร้องระบบการศึกษา                                     Internet Baby

https://www.youtube.com/watch?v=6OpO_VTnC2M    https://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4    https://www.youtube.com/watch?v=J2zpoCcqayc
                                  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 (1-2)                 สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21

Clip 
(Think & Fun)

https://www.facebook.com/PromotionMaroc/videos/969862629718492/?pnref=story    https://www.youtube.com/watch?v=gmhh_GsBJZQ    https://www.facebook.com/PromotionMaroc/videos/vb.219409301430499/967414643296624/?type=3&permPage=1
                             Connect to Disconnect                         Disconnect to connect                                 Smart Stickคู่มือและสรุปผลการดำเนินงานการอบรมปฏิบัติการด้านไอซีที

คู่มืออบรมปฏิบัติการฯ  OTPC & DLIT
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo1ZjJhNzUzZjc4NmYxNDVk     https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo3MWUxMTJhMWU0NjE4NGI     https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo5Yjg3MTY0NmNkN2UwMzk     https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDozZmVhYjA2YjFlZjlhMmQ3  
   


รายงานสรุปอบรมปฏิบัติการฯ  OTPC & DLIT  
     https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDoxMzUzOWQ1OGJiNTFmYzNj     https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo0NDVlNzMzNzY5ODM0NTY4     
https://docs.google.com/a/esdc.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZXNkYy5nby50aHxzdi1zd3xneDo3MjIxZDY5YTdjMjE4NWM0 

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyYkYyd3ZpQmxjM1E/view?usp=sharing     
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyWm9xcjg4RzQ5WG8/view?usp=sharing
     
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyZlVzRWV5QndHZGM/view?usp=sharing
     
https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyM2JJY0tWTnpKUnM/view?usp=sharing
(Go to Link)

ć
สุวิทย์ บั้งเงิน,
28 ต.ค. 2558 01:32
ć
สุวิทย์ บั้งเงิน,
28 ต.ค. 2558 01:31
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
21 เม.ย. 2559 00:44
Ċ
สุวิทย์ บั้งเงิน,
11 มี.ค. 2559 21:19
Comments