กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป. เชียงราย เขต 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่ วันที่  20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)


(ร่าง) 
คำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ....../2563
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 22)
(ไฟล์ Word)

เอกสารแผ่นพับกลุ่มนิเทศฯ (25-11-2563)


ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ                                                                                           
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832กลุ่
มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้


นางกังสดาล  แจ้งมณี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย  8 โรงเรียน และศูนย์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลป่าแดด-ตำบลแม่สรวย 8 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน
- การศึกษาปฐมวัย  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : กังสดาล ต๋อมแต๋ม
ID Line :  kangsadarn_1234 
Phone No. :  086-1833314


กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 13 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงกาหลงวนาเทวี 3 โรงเรียน  รวมจำนวน 18 โรงเรียน (
อำเภอเวียงป่าเป้า)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807


กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ 00 โรงเรียน  และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิน  00 โรงเรียน รวมจำนวน 00 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573


นายจตุพล  อุปละ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ รวม 12 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา งานวัดและประเมินผลการศึกษา RT 
Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่  12 โรงเรียน  และเวียงกาหลงวนาเทวี 8 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)
ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328                                                    


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 15 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา
Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


นายเสกสรรค์  สิธิวัน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี  8 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ ตำบลศรีถ้อยฯ 4 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา
Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร*
(ช่วยราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 1)

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว  จำนวน 15 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการ

นางสาวสาวิกา  กองหล้า

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา / กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
Face Book : 
ID Line :                          
Phone No. :  099-2760879
นางสาวศิริพร  เกษแก้ว

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา / กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา / กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
Face Book : 
ID Line :                          
Phone No. :  063-4099259


(โครงสร้างที่ผ่านมา)กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป. เชียงราย เขต 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่ วันที่  1 เมษายน - 19 ตุลาคม 2563)


(ร่าง) 
คำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ....../2563
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 22)
(ไฟล์ Word)


ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ                                                                                           
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832กลุ่
มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางกังสดาล  แจ้งมณี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย  8 โรงเรียน และศูนย์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลป่าแดด-ตำบลแม่สรวย 8 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน
- การศึกษาปฐมวัย  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : กังสดาล ต๋อมแต๋ม
ID Line :  kangsadarn_1234 
Phone No. :  086-1833314


นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร  จำนวน 10 โรงเรียน 
- การศึกษาปฐมวัย  โครงการโรงเรียวิถึพุทธ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนโครงการ School Partner 

Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 13 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงกาหลงวนาเทวี 3 โรงเรียน  รวมจำนวน 18 โรงเรียน (
อำเภอเวียงป่าเป้า)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807


นางรัชชานนท์  วันเพ็ญ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 13 โรงเรียน (
อำเภอเวียงป่าเป้า)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  000-000000


กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ 00 โรงเรียน  และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิน  00 โรงเรียน รวมจำนวน 00 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573


นายจตุพล  อุปละ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ รวม 12 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา งานวัดและประเมินผลการศึกษา RT 
Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่  12 โรงเรียน  และเวียงกาหลงวนาเทวี 8 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)
ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328                                                    


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 15 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา
Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


นายเสกสรรค์  สิธิวัน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี  8 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายฯ ตำบลศรีถ้อยฯ 4 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา
Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว  จำนวน 15 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการ

นางสาวสาวิกา  กองหล้า

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book : 
ID Line :                          
Phone No. :  099-2760879
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป. เชียงราย เขต 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 22)

ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ                                                                                           
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832กลุ่
มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางกังสดาล  แจ้งมณี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย  8 โรงเรียน และศูนย์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลป่าแดด-ตำบลแม่สรวย 8 โรงเรียน รวมจำนวน 18 โรงเรียน
- การศึกษาปฐมวัย  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : กังสดาล ต๋อมแต๋ม
ID Line :  kangsadarn_1234 
Phone No. :  086-1833314


นางสาวอิชยาพัฒน์  มณีรัตน์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร  จำนวน 10 โรงเรียน 
- การศึกษาปฐมวัย  โครงการโรงเรียวิถึพุทธ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนโครงการ School Partner 

Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 13 โรงเรียน และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงกาหลงวนาเทวี 3 โรงเรียน  รวมจำนวน 18 โรงเรียน (
อำเภอเวียงป่าเป้า)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายจตุพล  อุปละ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ 9 โรงเรียน และวาวี  6 โรงเรียน รวม 15 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา งานวัดและประเมินผลการศึกษา RT 
Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่  12 โรงเรียน  และเวียงกาหลงวนาเทวี 8 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาาสตร์ (สาระเทคโนโลยี)
ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328                                                    


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 15 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  งานวัดและประเมินผลการศึกษา O-NET ,PISA และข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา
Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ 00 โรงเรียน  และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิน  00 โรงเรียน รวมจำนวน 00 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย  งานวัดและประเมินผลการศึกษา NT

ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว  จำนวน 15 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการ

นางสาวสาวิกา  กองหล้า

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book : 
ID Line :                          
Phone No. :  099-2760879 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 สพป. เชียงราย เขต 2 
 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832กลุ่
มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางนงคราญ  ชัยพงษ์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ  จำนวน 11 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต ค่านิยม 12 ประการ 

Face Book : 
ID Line :     
Phone No. :  


นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ  จำนวน 8 โรงเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line :                                              
Phone No.  000-0000000กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807นางสาวกฤติญา  อาจวิชัย

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี  อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  งานโครงการพัฒนางานแนะแนว และการจัดการศึกษาสายอาชีพฯ

Face Book  : 
ID Line :   
Phone No. :  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายจตุพล  อุปละ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้  จำนวน 9 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี  จำนวน 8 โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานประเมินและการวัดผลการศึกษา งานระบบบริหารการจัดการผลการเรียน (School MIS) การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร  จำนวน 10 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย - ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 21 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000

นางกังสดาร  แจ้งมณี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย  จำนวน 8 โรงเรียน 
- การศึกษาปฐมวัย  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการนางสาวนวภัทธ์  กันธิมา

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book : 
ID Line :  minttuanoi                        
Phone No. :  088-2591174

(ตาม คำสั่ง ที่ 559/2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561


ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
นายสุชาติ  ราชคมน์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ID Line : 0835653711                 
Phone No.  083-5653711กลุ่
มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807


นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ  จำนวน 8 โรงเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line :                                              
Phone No.  000-0000000กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832นางนงคราญ  ชัยพงษ์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ  จำนวน 11 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต ค่านิยม 12 ประการ 

Face Book : 
ID Line :     
Phone No. :  


กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง - ตำบลท่าก๊อ  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย - ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573นายจตุพล  อุปละ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้  จำนวน 9 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328

นางสาวกฤติญา  อาจวิชัย

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี  อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  งานโครงการพัฒนางานแนะแนว และการจัดการศึกษาสายอาชีพฯ

Face Book  : 
ID Line :   
Phone No. :  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร  จำนวน 10 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี  จำนวน 8 โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานประเมินและการวัดผลการศึกษา งานระบบบริหารการจัดการผลการเรียน (School MIS) การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  


กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 21 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000

นางกังสดาร  แจ้งมณี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย  จำนวน 8 โรงเรียน 
- การศึกษาปฐมวัย  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์  กันธิมา

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book : 
ID Line :  minttuanoi                        
Phone No. :  088-2591174

(บรรจุใหม่ เดือนเมษายน 2561) ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807กลุ่
มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุชาติ  ราชคมน์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ID Line : 0835653711                 
Phone No. :  083-5653711


นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ  จำนวน 8 โรงเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line :                                              
Phone No. :  000-0000000กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832นางนงคราญ  ชัยพงษ์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ  จำนวน 11 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนสุจริต ค่านิยม 12 ประการ 

Face Book : 
ID Line :     
Phone No. :  


กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573นายจตุพล  อุปละ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วไคร้ จำนวน 9 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328

นางสาวกฤติญา  อาจวิชัย

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี  อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  งานโครงการพัฒนางานแนะแนว และการจัดการศึกษาสายอาชีพฯ

Face Book  : 
ID Line :   
Phone No. :  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร  จำนวน 10 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี  จำนวน 8 โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  งานประเมินและการวัดผลการศึกษา งานระบบบริหารการจัดการผลการเรียน (School MIS) การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Face Book : 
ID Line  
Phone No. :  


กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 21 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานพัฒนาโรงเรียนในฝัน สะเต็มศึกษา และการขับเคลื่อนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000

นางกังสดาร  แจ้งมณี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก - ตำบลศรีถ้อย  จำนวน 8 โรงเรียน 
- การศึกษาปฐมวัย  งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  การจัดการศึกษาพิเศษ พัฒนาผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์  กันธิมา

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book : 
ID Line :  minttuanoi                        
Phone No. :  088-2591174
(หลังจากย้ายไป ศธจ. 6 คน) 


ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี 13 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807กลุ่
มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุชาติ  ราชคมน์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ID Line : 0835653711                 
Phone No. :  083-5653711กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832


นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดรและพานทักษิณ  จำนวน 14 โรงเรียน - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line :                                              
Phone No. :  000-0000000


กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลห้วไคร้-วาวี (โซนล่าง) และตำบลศรีถ้อย จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี (โซนบน)  และตำบลแม่พริก จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง ต.ท่าก๊อ  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรและงานบ้าน)

Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 21 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์  กันธิมา

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book : 
ID Line :  minttuanoi                        
Phone No. :  088-2591174
ก่อนย้ายไป ศธจ. (ครั้งที่ 1)


ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี 13 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807กลุ่
มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุชาติ  ราชคมน์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ID Line : 0835653711                 
Phone No. :  083-5653711


นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดรและพานทักษิณ  จำนวน 14 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line :                                              
Phone No. :  000-0000000


กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวจุฑาธิบดิ์  กุลดี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว  จำนวน 15 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ID Line :  jutatibdee                                           
Phone No. :  088-232420


กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลห้วไคร้-วาวี (โซนล่าง) และตำบลศรีถ้อย จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573


นายอนุรักษ์  พรมเลข 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจาน เจดีย์ใหม่  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ID Line : 081765206                        
Phone No. :   099-5624494


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี (โซนบน)  และตำบลแม่พริก จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832


นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง ต.ท่าก๊อ  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรและงานบ้าน)

Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ  จำนวน 11 โรงเรียน 
- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

ID Line : 084543861                      
Phone No. :  084-5438618


นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 21 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์  กันธิมา

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Face Book : 
ID Line :  minttuanoi                        
Phone No. :  088-2591174


ก่อนปีการศึกษา 2560 (ก่อนมีการย้ายไป ศธจ.)


ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
นางพรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807


กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุชาติ  ราชคมน์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง-ตำบลท่าก๊อ  จำนวน 14 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ID Line : 0835653711                 
Phone No. :  083-5653711


นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ  จำนวน 11 โรงเรียน 
- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย

ID Line : 084543861                      
Phone No. :  084-5438618


นางสาวธิดาจันทร์  ทะปาละ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line :                                              
Phone No. :  000-0000000


กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวจุฑาธิบดิ์  กุลดี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว  จำนวน 15 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ID Line :  jutatibdee                                           
Phone No. :  088-232420


นางณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003


กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายศิลป์ชัย  ขันดาวงค์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 11 โรงเรียน 
- การพัฒนาระบบการศึกษาพิเศษ

Face Book : 
ID Line :                                          
Phone No. :  093-1380024


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายบัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลห้วไคร้-วาวี (โซนล่าง)  จำนวน 9 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย

ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573


นายอนุรักษ์  พรมเลข 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ID Line : 081765206                        
Phone No. :   099-5624494


กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายสุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้-วาวี (โซนบน)  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)

ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นายวีรัตน์  สานุมิตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจาน เจดีย์ใหม่  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line : 0892626687                        
Phone No. :  089-2626687 


นางสาวรัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่พริก-ตำบลศรีถ้อย  จำนวน 8 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรและงานบ้าน)

Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


นางสาวพรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ
รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย

ID Line :  wanjeab25                        
Phone No. :  099-290016กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832


นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 21 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000


งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์  กันธิมา

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ  กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันฯ 
และกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ)
Face Book : 
ID Line :  minttuanoi                        
Phone No. :  088-2591174


นางสาวพิมใจ  แวงภูลา

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ  กลุ่มงานเลขานุการฯ  และกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ)
Face Book : 
ID Line :                          
Phone No. :  (ปีงบประมาณ 2559)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สพป. เชียงราย เขต 2 

(6 กลุ่มงาน  1 งานย่อย)


ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
ศน. สุรัตน์  สรวงสิงห์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน 
- สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ID Line 089554525        
Phone No. :  089-5545256

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ศน. เปรมจิต  ชมชื่น

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 21 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ID Line :  Premchitdang             
Phone No. :  081-9012500 


ศน. สุชาติ  ราชคมน์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลวาวี  จำนวน 17 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ID Line : 0835653711                 
Phone No. :  083-5653711ศน. ศิลป์ชัย  ขันดาวงค์

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด  จำนวน 11 โรงเรียน 
- การพัฒนาระบบการศึกษาพิเศษ
Face Book : 
ID Line :                                          
Phone No. :  093-1380024กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ศน. พรมเมือง  เทวตา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว 15 โรงเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ID Line :                                           
Phone No. :  086-0490807


ศน. ณภัทร  จันทรา

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่สรวย ตำบลป่าแดด  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ID Line 0875756003                                        
Phone No. :  087-5756003กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ศน. บัณฑิต  ไชยวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการศึกษาปฐมวัย
ID Line bandit1402                        
Phone No. :  082-1829573


ศน. เสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ  จำนวน 11 โรงเรียน 
- กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
ID Line : 084543861                      
Phone No. :  084-5438618ศน. จุฑาธิบดิ์  กุลดี

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานทักษิณ  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ID Line :  jutatibdee                                           
Phone No. :  088-232420กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ศน. สุวิทย์  บั้งเงิน

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง ตำบลท่าก๊อ  จำนวน 14 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจและคอมพิวเตอร์)
ID Line :  suwit_bangngirn                  
Phone No. :  089-9984328


ศน. ธิดาจันทร์  ทะปาละ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเจดีย์หลวง ตำบลท่าก๊อ  จำนวน 14 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ID Line :                                              

Phone No. :  000-0000000


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ศน. วีรัตน์  สานุมิตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจาน เจดีย์ใหม่  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ID Line : 0892626687                        
Phone No. :  089-2626687 ศน. รัษฎา  อภิวงค์งาม

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลวาวี  จำนวน 17 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรและงานบ้าน)
Face Book : 
ID Line :                                            
Phone No. :  000-0000000


นางสาวพรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจาน เจดีย์ใหม่  จำนวน 13 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการศึกษาปฐมวัย
ID Line :  wanjeab25                        
Phone No. :  099-290016กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ศน. พรทิพา  พุทธวงค์ 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานอุดร  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
Face Book : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894997492
ID Line :  pp357cr2                
Phone No. :  089-5529832


ศน. อนุรักษ์  พรมเลข 

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง  จำนวน 12 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Face Book : https://www.facebook.com/NitesCr2?fref=ts
ID Line : 081765206                        
Phone No. :   099-5624494ศน. วรลักษณ์  จันทร์เนตร

รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพานบูรพา  จำนวน 21 โรงเรียน 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Face Book : 
ID Line :                                         
Phone No. :  000-0000000งานธุรการ

นางสาวนวภัทธ์  กันธิมา

รับผิดชอบ
- งานธุรการและงานข้อมูล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Face Book : 
ID Line :  minttuanoi                        
Phone No. :  088-2591174