ข่าวและประชาสัมพันธ์การศึกษา

 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศฯข่าวทั่วไป 

 "CR2ACTS Model"

https://drive.google.com/file/d/1uuCBm1bAqAY8259nmk9Cn1YmL6Wrv2dA/view?usp=sharing          https://drive.google.com/file/d/1_Ni-5rcTlqbX3srVBoKix1-XikbZstTT/view?usp=sharing

CR2Q-Ed Model

https://drive.google.com/file/d/1fjS6jcUQzaJM7IHEIOcavfWtsMaHMh0W/view?usp=sharing
          
    สำนักงานเขตพื้นที่ฯ คุณภาพ             โรงเรียนคุณภาพ

          
               ห้องเรียนคุณภาพ                     ผู้เรียนคุณภาพการอบรมปฏิบัติการ 
“พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning) และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล (Distance Learning”   ปีการศึกษา 2560

https://goo.gl/forms/loqSpm5lFW0dr9IG3

คลิกรูป...
ครูผู้สอนแจ้งรายชื่อ


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และการประกวดมารยาทไทย 
ปีการศึกษา 2560 
1. หนังสือราชการ  (แจ้งล่าสุด)


การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyUEdleC1NaHU3Rzg/view?usp=sharing

(คลิกรูปเพื่อดาวน์โหลด)

ผลแข่งขันทักษะฯ
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2560


กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
     (ทุกโรงเรียนในสังกัด)
    2. ส่งรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ (เฉพาะบางโรงเท่านั้น)

องค์การค้าของ สกสค.
เสนอรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

https://drive.google.com/file/d/0Bxg3lZND_LYyMTU4NEc2bG9LRkU/view?usp=sharing

เข้าเว็บไซต์องค์การค้า สกสค. : www.suksapanpanit.com

รับสมัครสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ 
ปีการศึกษา 2560

(คลิกรูปเพื่อดูรายละเอียด)


ประกาศทั่วไป

Comments