โรงเรียนโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล
(คลิกรูปหรือข้อความ)โครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/pracha-rath

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ "สะเต็มศึกษา" 
(STEM Education)
 https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/mcmk/stem-education


Comments